Topic: Essays

Last updated: May 16, 2019

Universiteit van die VrystaatFakuliteit van OnderwysEDUB3714Gevallestudie 3: Ontgroening in skole2014133355Noleen Kamfer04 Mei 2018Ontgroening in skole is een groot vernedering Ontgroening word deur verskeie individue beskou as ‘n euwel wat leerders se menswaardigheid aantas en hulle van hul menseregte skenk. Terwyl andere dit weer beskou as slegs die bou van leerders se karakter en seker te maak dat leerders welkom voel en die skoolomgewing vinnig te leer ken.

Inteendeel vrees baie leerders die dag van ontgroening reeds pomdat dit misbruik word deur die gesaghebbende party. Ontgroening hou verband met die doop, inlywing, oriĆ«ntering, iniasie, inburgering en insouting van nuwe leerders by skole of skoolkoshuise (Van Schalkwyk 2004:11-12). Die algemeenste term verwys na die die proses waardeur ‘n groentjie of nuweling deur middel van inisiasiepraktyk tot ‘n skool of koshuisgemeenskap toegelaat of inburgeringer word.Die ”Regulations to Prohibit Initiation Practices in Schools (RSA 2002)” het ‘n duidelike en eksplisiete verbod op ontgroening en verwante aktiwiteite by skole of enige onderwysinstansie gemaak. Hoewel ontgroening by skole en skoolkoshuise verbied word, is daar nogsteeds onderwysers en self skoolhoofde wat nie bydra tot hierdie beleid nie en dit uitgeleef of gerespekteer word nie.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Hierdie is ddarop gemik om skole en skoolkoshuise ‘n veilige onderrig-en leeromgewing te maak deur alle vorme van ontgroening by skole en skoolkoshuise te verbied. Die ‘Regulations to Prohibit Initiation Practices in Schools (RSA 2002)” behels die volgende beginsels- Dikwels word die inisiasie of oriĆ«ntering van leerders onder die dekmantal geplaas want leerders de menswaardigheid, reg op vryheid, sekuriteit en veiligheid word aangeraak. ‘n Skool is veronderstel om ‘n plek te wees war leerders se veiligheid en sekuriteit onderrig ontvang, waar kinders kan voel dat hulle tot ‘n groep behoort deur gedeelde ervarings sonder dat enige een uigesonder en vernder word (Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (RSA 2001). Die Suid-Afrikaanse Skolewet (RSA 1996a) en die “Regulations for Safety Measures at Public Schools (RSA 2001)”het ontgroeningspraktyke by skole en skoolkoshuise implisiet verbied. Dit is van belange reeds die verantwoordelikheid van die Skoolbeheerliggaam om deur middel van die daarstelling van ‘n Gedragskode om leerders se belage te beskerm by skoolkoshuise en skole (RSA1996). Ten spyte van hierdie beperkings is ontgroeningspraktyke aan die orde van die dag.Volgens die Menseregte Kommunissie van Suid-Afrika (MRK) is die Departement van Onderwys oorweldig was deur klagtes van ouers en slagoffers.

Om hierdie kwessie aan te spreeken ‘n veilige skoolomgewing te verkry kan die volgende regs beleidesdokumente in ag geneem word:Onder andere die Suid-Afrikaanse Skolewet (RSA 1996a), Regulations for Safety Measures at Public Schools (RSA 2001). Hierdie dokument fokus met die beplanings van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (RSA 1996) wat elke leerders se reg op ‘n veilige leeromgewing verseker (artikel 24), menswaardigheid (artikel 10), gelykheid (artikel 9), en die regte van die kind as leerder (artikel 28) verseker en te beskerm. Die “Regulations to Prohibit Initiation Practices”, maar wel voorsiening vir “postiewe ontgroening”(RSA 2002< artikel 3) Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, wet 108 van 1996. Volgens hierdie beleid behels positiewe ontgroening ‘n indruksieproses wat die doel het om leerders aan hulle nuwe akademiese omgewing bekend te stel op so ‘n manier dat hulle hul karaktereienskappe op bou, self-disipline handhaaf.

Self-motivering in ag neem en hulself te respekteer met akademiese en sport ervarings (RSA 2002,artikel 3,54)

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out