Topic: Tech & EngineeringInternet

Last updated: March 16, 2019

Tan?t?m ve promosyon için yap?lan etkinliklere ilgi gösteren mü?teri grubu hakk?nda bilgi sahibi olmak için yap?lan posta kampanyalar?n?n yürütülmesi, mevcut mü?terilerin ba?l?l???n? test edip, kaybedilmeye en yak?n mü?terilerin ve kazan?lmaya en yak?n mü?terilerin belirlenmesi ve yönetime bildirilmesi veri madencili?i yöntemleri ile yap?lmaktad?r. Pazar sepet analizi pazarlama alan?nda veri madencili?inin en s?k kullan?ld??? alanlar?n ba??nda gelmektedir. Bilindi?i gibi, süper market gibi al??veri? merkezlerinde mü?teriler birden fazla ürün al?rlar.

A ürününü alan mü?teriler yan?nda ba?ka bir B ya da C gibi bir ürün al?yorlar m?? B ürününü alan ki?inin ayn? gün C ürününü alma olas?l??? nedir? sorular?na veri madencili?i yöntemleri kullan?larak yan?t bulunabilmektedir (Jabbar ve di?., 2015; Silahtaro?lu, 2008). Sigortac?l?k büyük veriden en fazla yararlan?lan alanlar?n ba??nda gelmektedir. Yeni poliçe talep edecek mü?terilerin tahmin edilmesi, sigorta doland?r?c?l???n?n tespiti, riskli mü?teri gruplar?n?n belirlenmesi konular?nda kullan?lmaktad?r. E?itim alan?nda ise e?itim sistemlerinin iyile?tirilmesi, ö?rencilerin yeteneklerine uygun e?itim-ö?retim faaliyetlerine yöneltilmesinde veri madencili?i katk? sa?lamaktad?r (Fang ve di?., 2016). Üretim sektöründe, üretim kalitesinin yükseltilmesi, üretim kay?plar?n?n azalt?lmas?, analitik tabanl? üretim sistemlerinin olu?turulmas? konular?nda büyük verinin fayda yaratma potansiyeli bulunmaktad?r.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Analitik tabanl? çözümlerin art??? ile birlikte üreticileri te?vik edici düzenlemelerin yap?lmas?, i? kararlar?n?n daha çabuk verilmesi ve daha h?zl? problem çözümü mümkün olmaktad?r (Harding ve di?., 2005). Devlet ve hükümet kurulu?lar? sahip olduklar? büyük veriyi do?ru analiz etmeyi ba?arabilirlerse, suç önleme, kurumlar? daha etki yönetme gibi konularda büyük ölçüde bilgi sahibi olacaklard?r. Tüm bunlar?n yan?nda gizlili?in korunmas? ve ?effafl?k konular? hükümetlerin ve i?letmelerin büyük veri yönetiminde dikkate almalar? gereken temel ba?l?klar aras?nda say?lmaktad?r (Chen ve di?., 2012). Görüldü?ü üzere, büyük veri yönetimi, farkl? türdeki i?letmeler için güncel bir konu olup, risk yönetimi ve doland?r?c?l?k saptama büyük verinin fayda sa?layaca?? temel alanlar?n ba??nda gelmektedir.

Kredi kart? doland?r?c?l???, internet i?lemleri, e-nakit doland?r?c?l???, sigorta doland?r?c?l???, kara para aklama, telefon doland?r?c?l???, abonelik doland?r?c?l??? temel ba?l?klar olarak ön plana ç?kmaktad?r. Büyük verinin yayg?nl?kla kullan?ld??? alanlar aras?nda yukar?da say?lan sektör ve uygulama alanlar?n?n d???nda, teknoloji ve inovasyonun en yüksek oldu?u alanlar?n ba??nda gelen sa?l?k alan? say?lmaktad?r. Sa?l?k sektörünün büyük veri üretme potansiyelinin yüksekli?i, büyük veri ve sa?l?k konusunu incelemeye de?er hale getirmektedir.

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out