Pangalan: ______________________________________Petsa: _________________
Baitang at Pangkat: ______________________________
Pagsusulit 1
Tukuyin ang mga bansa ipinapakita ng bawat watawat. Isulat ang iyong sagot sa guhit. (2 puntos)
474535548260234886585090456565134620
______________2. _______________3. _______________
382206592710155892571120
4. ______________5. _______________
Basahin ang bawat pahayag. Isulat ang konseptong tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang iyong sagot sa sa loob ng kahon at isulat sa guhit bago ang bilang. (1 puntos)
Bartholomew Diaz Kasunduan sa Washington Formosa Pakikipagkasunduan Merkanitilismo
Kolonyalismo Ingles Imperyalismo Kasunduang Tordesillas Pransya
Kasunduan sa Paris Renaissance Ceylon Vasco da Gama
___________1. Ang kasunduang humati sa mundo sa Silangan at Kanluran. Ang Espanya ay pinapayagan lamang na manggalugad ng mga lupain sa Kanlurang bahagi at sa Silangan naman ang Portugal.
___________2. Isang manlalakbay na Portuges na nakatuklas sa Cape of Good Hope.
___________3. Ito ang bansang suakop sa bansang India.
___________4. Isa sa mga paraang ginamit ng mga bansang kanluranin upang masakop ang mga bansa sa Asya.
___________5. Ang dating pangalan ng bansang Sri Lanka.
___________6. Ito ay tumutukoy sa patakaraan o paraan ng pamamahala ng isang makapangyarihang bansa upang magpalawak ng teritoryo sa pamamagitan ng pagkontrol sa ekonomiya at politika ng isang mahinang bansa.
___________7. Ang tuwirang pananakop ng isang malakas na bansa sa isang mahinang bansa.
___________8. Ito ay isang sistemang pang-ekonomiya na umiral sa Europa na nakadepende sa reserba ng ginto at pilak ang kaunlaran ng isnag maunlad at makapangyarihang bansa.
___________9. Isang yugto ng panahon sa Europa kung saan muling naibalik ang mataas na pagtingin sa kakayahan ng tao na naging resulta ng mga kapaki-pakinabang na imbensyon sa pamumuhay ng mga tao.
___________10. Isang pangyayari kung saan tinalo ng mga Ingles ang pwersa ng Pranses at tuluyang nagpatalsik ang mga ito sa bansang India.
Ipaliwanag ang mga sumusunod na dahilan sa pagtuklas ng mga bagong lupain ng mga bansang Kanluranin sa kontinente ng Asya (Timog at Kanlurang Asya). (2 puntos)
Pagbagsak ng Constantinople
Paglalakbay ni Marco Polo
White Man’s Burden
Nasyonalismo
Rebolusyong Industriyal
Pangalan: ___________________________Petsa: __________
Baitang at pangkat: ____________________Bb. Adeluisa Montemayor
Araling Panlipunan 7: Araling Asyano
Ang Kolonyalismo at Imperyalismo at ang mga Epekto nito sa Timog at Kanlurang Asya
Basahin at unawain ang pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat sa guhit bago ang bilang.
_____1. Isang bansang kanluranin na nagpasimula ng pagtuklas sa mga bagong lugar sa labas ng Europa.

A. Pransya C. Portugal
B. Italya D. Ingles
_____2. Ang bansang kanluranin na mahigpit na kalaban ng Portugal sa pagtuklas ng mga bagong lupain.
A. Amerika C. Ingles
B. Italya D. Portugal
_____3. Ito ay tumutukoy sa tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa.
A. Kolonyalismo C. Mandate system
B. Imperyalismo D. Sphere of Influence
_____4. Ang isa sa mga dahilan sa pagtuklas ng mga bagong lupain kung saan naglakbay ang mga kanluranin sa Asya upang mabawi ng mga Krityano ang Jerusalem sa mga Turkong Muslim.
A. Krusada C. Kapitalismo
B. Nasyonalismo D. Merkantilismo
_____5. Ito ay ang patakaran o pamamahala ng isang makapangyarihang bansa na ang hangarin ay palawakin ang teritoryong nasasakupan at mamahala sa politika at ekonomiya ng isang bansa.
A. Imperyalismo C. Kapitalismo
B. Merkantilismo D. Kolonyalismo
_____6. Ito ay ang pakikipagtulungan ng isang bansang mahina sa isang bansang makapangyarihan upang maitaboy ang bansang nagtatangkang mananakop.
A. Pakikipagkalakalan C. Pakikipagkasunduan
B. Pagbili sa dating mananakop D. Paggamit ng pwersang militar
_____7. Siya ang monarkiya ng Ingles na kinilala bilang “Emperatris ng India” ng masakop ito ng Ingles.
A. Reyna Elizabeth I C. Reyna Victoria
B. Reyna Juana D. Reyna Katherine
_____8. Ito ang kasunduang humati sa mundo sa 2 hemispero kung saan ang Espanya ay pinapayagan lamang na manggalugad sa Kanluran at ang Portugal naman ay sa silangan.
A. Kasunduan sa Washington C. Kasunduan sa Paris
B. Kasaunduang Tordesillas D. Kasunduan sa Geneva
_____9. Ito ay isang sistemang pang-ekonomiya na tumutukoy sa pamumuhunan ng mga bansang kanluranin sa mga lupain sa Asya.
A. Kolonyalismo C. Merkantilismo
B. Imperyalismo D. Kapitalismo
_____10. Ang mga bansang nasakop ng Pransya sa Kanlurang Asya.
A. Jerusalem at Iraq C. India at Sri Lanka
B. Lebanon at Turkey D. Syria at Lebanon
_____11. Siya ay ang Portuges na nakatuklas sa Calicut India.
A. Ferdinand Magellan C. Bartolome Diaz
B. Alfonso de Albuquerque D. Vasco da Gama
_____12. Ito ang lupain na makikita sa pinakadulong bahagi ng Africa na natuklasan ng mga manlalakbay na Europeo.
A. Café Verde C. Stait of Magellan
B. Café Storm D. Calcutta
_____13. Ang bansang kanluranin na nakasakop sa India.
A. Pransya C. Ingles
B. Espanya D. Portugal
_____14. Ito ang patakarang ipinatupad sa mga bansang nasakop sa Kanlurang Asya.
A. Sistemang Caste C. Sistemang Kapitalismo
B. Sistemang Mandato D. Sistemang Merkantilismo
_____15. Ito ay isang sistemang pang-ekonomiya na umiral sa Europa kung saan ang kapangyarihan at yaman ng isang bansa ay nakabase sa reserba ng ginto at pilak.
A. Imperyalismo C. Merkantilismo
B. Kapitalismo D. Kolonyalismo
_____16. Ito ang pangalang ibinigay ng mga Ingles sa India ng ito ay kanilang masakop.
A. Crown Jewel of the Empire C. Land of the Free People
B. Pearl of the Orient D. Land of the Rising Sun
_____17. Isang tula na nagpapakita ng mataas na pagtingin ng mga kanluranin sa kanilang lahi at kultura at pinaghanguan ng “civilizing mission”.
A. Renaissance C. Merkantilismo
B. Kolonyalismo D. White Man’s Burden
_____18. Sila ang mga sundalong Indian.
A. Makapili C. Hukbalahap
B. Sepoy D. Constabulary
_____19. Ito ay isang kumpanyang ipinatayo sa India upang pamahalaan ang kalakalan at political na aspeto ng bansa.
A. French East India Company C. British East India Company
B. Dutch East India Company D. Spain East India Company
_____20 Siya ang itinalagang representative ng monarkiyang Britanya sa India na susubaybay sa pamumuno at pamamahala nito.
A. Gobernador heneral C. Cabeza de Barangay
B. Gobernadorcillo D. Viceroy
Basahin ang pahayag sa bawat bilang. Tukuyin kung anong aspeto ng pamumuhay ng mga kolonyang bansa ipinatupad ang bawat patakaran. Isulat ang P kung pamamahala, K kung kabuhayan at SK kung sosyo-kultural sa guhit bago ang bilang.
_____21. Ang mga magsasaka ay prayoridad ang pagtatanim ng mga bulak kaysa sa mga pagkain na nagresulta sa kagutuman at pagkamatay ng maraming mga Indian.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

_____22. Pagdagsa ng kapitalista sa mga bansang kolonya.

_____23. Nagpagawa ng daan, tulay, riles ng tren, mga pagawaan, sistema ng komunikasyon at irigasyon.

_____24. Binigyan ng pabor ang mga katutubong prinsipe na makipagtulungan, ang mga ayaw makipagtulungan ay parurusahan.

_____25. Naiba at nahalauan ang mga nakaugaliang pagkain at istilo ng pamumuhay.
_____26. Ang ekonomiya ng India at nakatali sa bansang Ingles.

_____27. Nagkaroon ng pagtatangi ng lahi, tanging ang mga Ingles lamang ang binigyang ng mataas na pwesto sa pamahalaan.

_____28. Ang natural na kapaligiran ng Asya ay unti – unting naubos.

_____29. Bumaba ang katayuan ng mga Brahman.

_____30. Ipinadala ang mga Indian sa England para makapag-aral.

Ibigay ang mga konsepto na hinihingi sa bawat bilang.
31 – 35. Ibigay ang mga bansang nanguna sa pagtuklas ng mga bagong lugar sa Timog at Kanlurang Asya.

36 – 40. Magbigay ng limang dahilan ng mga kanluranin sa pagtuklas ng bagong lupain sa Timog at Kanlurang Asya.
BREAK A LEG =)

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out