Topic: Essays

Last updated: March 27, 2019

Ito ay isang wika kapag hindi nagkakaintindihan ang dalawang taong nag-uusap na may magkaibang barayti ng wika. Wika ito kapag kinakausap ng Ilokano ang isang Tagalog. Maaaring hindi maintindihan ng Tagalog ang sinasabi ng Ilokano. Malaki ang pagkakaiba ng estruktura ng kanilang lenggwaheng sinasalita kaya para magkaintindihan, kailangan pa nilang pag-aralan nang husto ang wika ng isa’t isa. Ito ang dahilan kung bakit pinag-aaralan ang Ingles, Pranses, Mandarin, at iba pa. Halimbawa nito ay Ay-ayatenka sa Ilokano, Nahigugma ako kanimo sa Cebuano, Kaluguran daka sa Kapampangan ,Mahal kita sa Tagalog. Diyalekto ito kapag nagkaintindihan sila bagamat may kaunting “disturbance” sa pag-unawa. Ito ay diyalekto kapag nag-usap ang isang Tagalog na taga-Metro Manila at ang Tagalog na taga-Timog Luzon, magkakaintindihan naman sila liban sa ilang disturbance o mga salitang may kalabuan ng kahulugan, gaya ng “nainom” o “nakain.” Ang Tagalog ay wika ngunit ang Tagalog-Bulacan, Tagalog-Rizal, Tagalog-Maynila, at iba pa ang mga diyalekto.

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out