Topic: Tech & EngineeringData

Last updated: May 17, 2019

i

SISTEM PENGANUGERAHAN KEJURULATIHAN BERKANU DAN
PENGURUSAN AHLI MBOCE

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

MUHAMMAD ARIZA MAL IND BIN MISRAN

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat
penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer ( Kejuruteraan Perisian )
dengan Kepujian
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
JULAI 2016

ii

Saya akui laporan projek ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Pelajar : ………………………………..……..
MUHAMMAD ARIZA MAL IND BIN MISRAN

Tarikh : ………………………………………

Penyelia : ………………………………………
PN HANNANI BINTI AMAN

Tarikh : ……………………………………….

iii

DEDIKASI
Untuk ibu tercinta Pn Miskiah Bt A.Samad dan ayah tersayang En. Misran B.
Paiman, terima kasih atas segala sokongan dan doa serta kepada semua rakan-rakan
seperjuangan atas tunjuk ajar dan saranan tidak lupa juga kepada penyelia projek
sarjana muda Pn Hannani Binti Aman. Saya dedikasikan hasil laporan projek sarjana
muda ini untuk anda semua. Terima kasih.

iv

PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada insan yang sudi berkongsi ilmu
dalam proses saya menyiapkan laporan ini khususnya saudara Ahmad Najmi dan
Ahmad Hafizuddin B Ahmad Fuad yang sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu
dalam bahasa pengaturcaraan php dan juga penyelia projek sarjana muda saya, Pn
Hannani Binti Aman.
Selain itu, jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat dari kursus kejuruteraan
perisian yang selalu memberi dorongan dan bantuan dalam menyiapkan laporan serta
sistem ini. Penghargaan juga ditujukan kepada pihak yang terlibat secara langsung
mahupun tidak langsung di dalam menyiapkan laporan projek sarjana muda ini.
Akhir sekali, sekalung penghargaan buat ahli jawatankuasa Malaysian Board
Of Canoe Education(MBOCE) yang sedia dan sudi membantu dalam menyiapkan
laporan projek sarjana muda ini.

v

ABSTRAK

Pembangunan sistem penganugerahan kejurulatihan berkanu dan pengurusan ahli
MBOCE sebagai satu sistem baru bagi menggantikan sistem manual pengurusan pihak
MBOCE kepada sistem automasi yang lebih mudah digunakan telah merubah persepsi
pengguna atau peserta kayak bahawa pendaftaran untuk menyertai aktiviti yang
dianjurkan pihak MBOCE amat sukar kerana perlu menghadirkan diri di ibu pejabat
organisasi ini yang terletak di Klang, Selangor serta pengurusan maklumat peserta
yang memakan ruang dan kos penyimpanan bagi pihak pengurusan. Sistem ini
dibangunkan untuk mengatasi masalah tersebut. Kajian untuk mengenalpasti
keperluan dan kehendak pihak pengguna dan pentadbir telah dilaksanakan dengan
menggunakan teknik temuramah dan eksplorasi laman web badan induk organisasi ini.
Melalui teknik ini, pelbagai maklumat telah diperolehi seperti maklumat peserta, rekod
rasmi organisasi. Hasil dari menggunakan teknik ini mendapati permasalahan ini
menyukarkan kedua belah pihak sama ada untuk menyertai aktiviti yang disediakan
mahupun menyimpan maklumat yang sedia ada yang memakan kos dan ruang kerana
dilakukan secara manual. Oleh itu, integrasi sistem dapat direalisasikan melalui suatu
kerangka yang memenuhi beberapa keperluan utama berteraskan konsep yang boleh
diterima serta melibatkan tiga fasa pengukuhan termasuk membentuk sistem yang
mesra pengguna, proses penyimpanan maklumat yang efisyen serta kemudahan
interaksi dua hala kedua belah pihak.

vi

ISI KANDUNGAN

TAJUK i
DEKLARASI ii
DEDIKASI iii
PENGHARGAAN iv
ABSTRAK v
ISI KANDUNGAN vi
SENARAI JADUAL iix
SENARAI RAJAH x
SENARAI SIMBOL DAN SINGKATAN xii
SENARAI LAMPIRAN xii
BAB 1 1
1.1 Pengenalan 1
1.2 Penyataan masalah 2
1.3 Objektif 3
1.4 Skop 3
1.4.1 Modul pengguna 3
1.4.2 Sistem 3
1.4.3 Modul 4
1.4.3.1 Modul laman utama 4
1.4.3.2 Modul anugerah 4
1.4.3.3 Modul admin 4
1.5 Keputusan jangkaan 5
1.6 Kepentingan projek 5
1.7 Kesimpulan 6
BAB 2 7
2.1 Pengenalan 7

vii
2.2 Sistem 8
2.3 Bank soalan 8
2.4 Sistem atas talian 9
2.5 Sistem manual pengurusan MBOCE 9
2.6 Sistem penganugerahan kejurulatihan berkanu
dan pengurusan ahli MBOCE 10
2.7 Kajian terhadap sistem setara 11
2.7.1 Sistem maklumat akademik pelajar
(SMAP ) 11
2.7.2 Web portal SMK Arau 13
2.7.3 Sistem janaan soal selidik Survey
Monkey 15
2.8 Perbandingan sistem setara dengan sistem
cadangan 16
2.9 Kesimpulan 18
BAB 3 19
3.1 Pengenalan 19
3.2 Model air terjun 19
3.2.1 Fasa perancangan 21
3.2.2 Fasa analisis 22
3.2.3 Fasa rekabentuk 23
3.2.4 Fasa implementasi 24
3.2.5 Fasa pengujian 24
3.3 Keperluan perkakasan dan perisian 25
3.3.1 Keperluan perkakasan Sistem
Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan
Pengurusan Ahli MBOCE 25
3.3.2 Keperluan perisian 26
3.4 Kesimpulan 27
BAB 4 28
4.1 Pengenalan 28
4.2 Analisa keperluan sistem 28
4.2.1 Rajah Carta Alir 29
4.2.2 Gambarajah Konteks 32

viii
4.2.4 Rajah Aliran Data aras 0 33
4.2.4 Rajah Aliran Data aras 1 35
4.2.5 Requirement Tracebility Matrix 39
4.3 Rekabentuk sistem 40
4.3.1 Rajah Hubungan Entiti 40
4.3.2 Rekabentuk Pangkalan Data 41
4.3.3 Kamus Data 42
4.4 Rekabentuk antaramuka 44
4.5 Kesimpulan 47
BAB 5 48
5.1 Pengenalan 48
5.2 Implementasi 48
5.3 Penulisan kod aturcara 49
5.3.1 Konfigurasi sambungan pangkalan
data 49
5.3.2 Implementasi antaramuka 50
5.3.2.1 Modul pendaftaran akaun baru 50
5.3.2.2 Modul log masuk 52
5.3.2.3 Modul kemaskini maklumat
pengguna 54
5.3.2.4 Modul padam maklumat 57
5.3.2.5 Modul ujian teori 59
5.4 Pengujian 63
5.4.1 Pengujian kefungsian sistem 64
5.4.2 Pengujian penerimaan pengguna dan
pentadbir 65
5.5 Kesimpulan 66
BAB 6 67
6.1 Pengenalan 67
6.2 Kelebihan sistem 67
6.3 Kekangan sistem 68
6.4 Cadangan masa hadapan 69
6.5 Kesimpulan 69
RUJUKAN 70

ix

SENARAI JADUAL
2.1 Perbandingan sistem setara dengan sistem cadangan 16
3.1 Keperluan perkakasan 26
3.2 Keperluan perisian 26
4.1 Requirement Traceability Matrix 39
4.2 Jadual pangkalan data 42
4.3 Jadual data pengguna 42
4.4 Jadual data ujian 43
4.5 Jadual data anugerah 43
4.6 Jadual soalan 44
4.7 Jadual admin 44
5.1 Jadual hasil pengujian sistem 49
5.2 Komen daripada pengguna & pentadbir 66

x

SENARAI RAJAH
2.1 Antaramuka SMAP UTHM 13
2.2 Antaramuka Web Portal SMK Arau 14
2.3 Antaramuka sistem janaan soal selidik Survey Monkey 16
3.1 Model air terjun 21
4.1 Carta Alir Pengguna 29
4.2 Carta Alir Pihak MBOCE 31
4.3 Rajah Konteks Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan
Pengurusan Ahli MBOCE 32
4.4 Rajah Aliran Data Paras 0 34
4.5 Rajah Aliran Data Paras 1 Proses 1.0 Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE 35
4.6 Rajah Aliran Data Paras 1 Proses 2.0 Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE 36
4.7 Rajah Aliran Data Paras 1 Proses 3.0 Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE 37
4.8 Rajah Aliran Data Paras 1 Proses 4.0 Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE 38
4.9 Rajah Aliran Data Paras 1 Proses 5.0 Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE 38
4.10 Rajah Hubungan Entiti Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan
Pengurusan Ahli MBOCE 41
4.11 Rajah antaramuka log masuk Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE 45
4.12 Rajah antaramuka pendaftaran Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE 46
4.13 Rajah antaramuka laman utama Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE 46
5.1 Keratan aturcara bagi menghubungkan pangkalan data dan antaramuka 49

xi
5.2 Antaramuka pendaftaran 50
5.3 Keratan kod aturcara pendaftaran 52
5.4 Antaramuka modul log masuk 52
5.5 Keratan kod aturcara log masuk 54
5.6 Antaramuka kemaskini maklumat oleh pengguna 55
5.7 Keratan kod aturcara kemaskini maklumat 56
5.8 Antaramuka proses padam maklumat 57
5.9 Keratan kod aturcara padam maklumat oleh pentadbir 58
5.10 Antaramuka pilihan modul ujian teori 59
5.11 Antaramuka soalan ujian teori 60
5.12 Antaramuka pengiraan markah ujian teori 60
5.13 Antaramuka proses penghantaran markah ujian teori 61
5.14 Keratan kod aturcara proses pengiraan markah ujian teori 62
5.15 Keratan kod aturcara penghantaran markah ujian teori 63

xii

SENARAI SIMBOL DAN SINGKATAN
MBOCE – Malaysian Board of Canoe Association
UTHM – Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
SMAP – Sistem Maklumat Akademik Pelajar
IPTA – Institut Pengajian Tinggi Awam
B – Bersara
PKM – Persatuan Kanu Malaysia
MASCA – Malaysia Canoe Association
SMK – Sekolah Menengah Kebangsaan
PSV – Pendidikan Seni Visual
ICT – Information of Communication and Technology
ICTL – Information of Communication and Technology Literacy
PT3 – Penilaian Tingkatan 3

xiii
SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN TAJUK MUKASURAT
A Gantt Chart 71
B Soalan temuramah 72
C Borang pengujian penerimaan pengguna 73

1 BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
Lembaga Pendidikan Kanu Malaysia (MBOCE) merupakan satu badan di bawah
Persatuan Kanu Malaysia (MASCA) yang menjalankan kursus – kursus kayak di
Malaysia bagi penggiat aktif sukan kayak di Malaysia. MBOCE ini diketuai oleh Encik
Mazuki Mohd Yasim dan YB Encik Khairy Jamaluddin Bin Abu Bakar sebagai
Penaung manakala Laksamana Pertama (B) Dato’ Subramaniam A/L Raman sebagai
penasihat badan ini di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia (Masca, 2015).
MBOCE dikukuhkan lagi dengan sokongan kuat sepuluh orang ahli jawatankuasa
yang menjadi tulang belakang badan ini. Sehingga kini, MBOCE telah mempunyai
seramai 85 ahli berdaftar seluruh Malaysia sama ada sebagai seorang atlet kayak di
bawah Persatuan Negeri atau jurulatih kayak serta peserta kursus yang disediakan oleh
pihak MBOCE (Masca, 2015).
Badan Pendidikan Kanu ini sering kali menganjurkan kursus – kursus untuk
melatih penggiat – penggiat kayak supaya benar-benar mahir dalam berkayak
antaranya Kursus Anugerah Bintang Satu untuk penggiat kayak yang baru dan tiada
pengalaman dalam berkayak. Manakala, Kursus Anugerah Bintang Dua pula adalah
kursus lanjutan dan seterusnya ke Kursus Asas Kejurulatihan yang mengiktiraf peserta
yang menghadiri kursus ini sebagai Jurulatih kayak yang telah lulus dalam ujian bagi
setiap tahap iaitu ujian teori dan praktikal.
Selain itu, lanjutan daripada kursus Asas Kejurulatihan adalah Anugerah
Keselamatan Berkanu, Anugerah Kejurulatihan dan akhir sekali adalah Panel
Pemeriksa (Masca, 2015). Lembaga Pendidikan Kayak Malaysia ini lebih tertumpu
kepada badan yang melatih penggiat aktif kayak menjadi seorang yang terlatih dari
segi teori dan praktikal yang melayakkan diri sebagai seorang jurulatih. MBOCE akan

2
menyediakan modul dan segala peralatan bagi memudahkan sesi pengajaran dan
pembelajaran sepanjang kursus (Masca, 2015).
1.2 Penyataan masalah
Lembaga Pendidikan Kanu Malaysia (MBOCE) pada mulanya menggunakan sistem
manual di mana berlaku kesulitan dalam menyediakan soalan-soalan teori bagi
menguji peserta kursus kejurulatihan berperingkat kerana sering kali berlaku
pertindanan soalan dan soalan sama berulang kali dihasilkan bagi peserta kursus
kejurulatihan siri yang berlainan. Susunan soalan juga tidak sistematik di mana aras
sukar kadangkala diletakkan di permulaan set kertas soalan teori manakala soalan aras
mudah di penghujung set soalan ataupun sebaliknya.
Selain itu, penyimpanan maklumat para peserta kursus yang di anjurkan di
simpan di dalam fail berasingan mengikut kursus yang dihadiri. MBOCE mengalami
kesulitan dalam mengklasifikasikan kelayakan peserta kerana fail itu bercampur dan
maklumat peserta mudah hilang dan tercicir serta kos penyimpanan yang tinggi kerana
menggunakan kertas yang banyak.
Tambahan pula, capaian maklumat lama iaitu bagi peserta yang telah lama
menyertai atau bergiat aktif dalam sukan kayak di Malaysia amat sukar kerana
pertukaran pucuk pimpinan badan ini disebabkan oleh penyandang jawatan pengerusi
badan yang sebelumnya hanya bergerak sendiri tanpa ahli jawatankuasa dan berlaku
kehilangan dokumen para peserta kursus (Masca, 2015).
MBOCE juga mengalami kesulitan kerana kemasukan maklumat peserta kursus
yang baru yang semakin ramai dipacu oleh promosi yang dijalankan Kementerian
Belia dan Sukan yang menggalakkan penyertaan penggiat aktif kayak di Malaysia
mendaftar menjadi ahli baru MBOCE bagi menjadi jurulatih mahupun atlet.

3
1.3 Objektif
Matlamat utama sistem pengurusan maklumat ahli MBOCE ini adalah untuk :
i. Merekabentuk sistem penganugerahan kejurulatihan berkanu dan
pengurusan ahli MBOCE.
ii. Membangunkan sistem penganugerahan kejurulatihan berkanu dan
pengurusan ahli MBOCE.
iii. Menguji sistem penganugerahan kejurulatihan berkanu dan pengurusan ahli
MBOCE.
1.4 Skop
1.4.1 Modul pengguna
Skop pengguna bagi sistem ini adalah terdiri daripada Lembaga Pendidikan Kanu
Malaysia sebagai pentadbir dan peserta atau pelatih kayak yang terlibat secara
langsung dan bergiat aktif di Malaysia. Mereka boleh mencapai sistem ini tanpa ada
sekatan melainkan jika mereka ingin mendaftar bagi ujian untuk setiap
penganugerahan kejurulatihan berkanu yang disediakan. Sistem ini juga menggunakan
Bahasa Malaysia sepenuhnya.
1.4.2 Sistem
Sistem ini berasaskan web. Ia juga menggunakan bahasa pengaturcaraan PhP dan
perisian DreamWeaver serta Xampp server. Sistem ini juga dapat merekodkan aktiviti
atau kursus yang disediakan oleh MBOCE dan dihadiri oleh peserta dan terdapat
beberapa modul iaitu laman utama yang mengandungi bahagian sasaran,
latarbelakang, anugerah, aktiviti dan admin bagi pengurusan web dan ahli mboce.
Manakala, di dalam bahagian modul anugerah terdapat modul pengenalan, ujian teori,
nota silibus mboce dan tutorial.

4
1.4.3 Modul
1.4.3.1 Modul laman utama
Modul laman utama ini mengandungi bahagian sasaran, latarbelakang, anugerah,
aktiviti dan admin bagi pengurusan web dan ahli MBOCE. Antaramuka laman utama
ini lebih kepada maklumat asas mengenai mboce seperti misi, visi, carta organisasi
MBOCE dan jenis aktiviti yang disediakan serta anugerah yang disediakan oleh
MBOCE.
1.4.3.2 Modul anugerah
Modul anugerah ini mengandungi empat sub modul yang merupakan bahagian penting
sistem penganugerahan kejurulatihan berkanu dan pengurusan ahli MBOCE ini. Ia
mengandungi modul pengenalan yang menerangkan tentang anugerah yang disediakan
oleh mboce seperti anugerah bintang 1, bintang 2, asas jurulatih dan kejurulatihan.
Selain itu, terdapat juga sub modul ujian teori iaitu pengguna akan mendaftar
bagi mengakses modul ini bagi proses simpanan maklumat mereka. Pengguna yang
berdaftar akan log masuk dan menjawab ujian teori yang dijana yang menentukan
kelayakan mereka untuk menerima penganugerahan. Manakala, pengguna yang belum
mendaftar boleh mendaftar dan meneruskan untuk menjawab soalan teori yang
disediakan.
Di samping itu, terdapat juga sub modul nota silibus mboce dan tutorial di mana
modul ini menyediakan khidmat muat turun nota silibus mboce dan tutorial pula
memaparkan video ringkas untuk ujian praktikal bagi melayakkan pengguna menerima
penganugerahan selepas lulus ujian teori.
1.4.3.3 Modul admin
Modul admin adalah bahagian bagi pihak mboce untuk mengawal sistem ini dimana
pihak mboce boleh mendapat senarai nama pengguna berdaftar dengan mboce dan
mengesahkan kelayakan penganugerahan serta mengemaskini soalan ujian teori yang
disediakan dalam sub modul ujian teori. Selain itu, segala maklumat asas di laman

5
utama boleh dikemaskini oleh mboce bagi pengetahuan pengguna yang telah mahupun
belum berdaftar.
1.5 Keputusan jangkaan
Sistem pengurusan maklumat ahli MBOCE yang bakal dibangunkan dapat
menjimatkan tenaga banyak pihak. Sebagai contoh, peserta tidak perlu datang ke pusat
atau pejabat MBOCE jika mahu semak atau mendaftar sebagai ahli baru MBOCE atau
untuk menyertai kursus yang disediakan. Sistem ini juga dapat menyimpan maklumat
peribadi dengan lebih teratur dan kemas. Sebagai contoh, butiran peribadi yang
disimpan dalam sistem ini mengikut abjad yang ditetapkan supaya senang untuk
pengguna mencari butiran peribadi yang dikehendaki. Selain itu, sistem yang akan
dibangunkan ini juga dapat menjimatkan kos dari segi kertas dan juga alatan-alatan
yang perlu digunakan dalam mengisi dokumen. Sebagai contoh kertas, pensel,
pemadam dan sebagainya.
Tambahan pula, sistem ini boleh menjadi satu sumber yang mudah dicapai
penggiat aktif kayak bagi mendapatkan info berkenaan sukan kayak seperti
keselamatan berkayak, teknik berkayak secara professional mengharungi arus deras
dan sebagainya serta mempelajari teknik – teknik tersebut melalui sub modul tutorial
yang disediakan di dalam sistem ini.
1.6 Kepentingan projek
Sistem pengurusan maklumat ahli MBOCE dapat memberi pendedahan baru dan
peluang kepada pihak MBOCE dan peserta kayak di Malaysia mengenai sistem yang
bakal dibangunkan untuk kepentingan bersama. Sistem ini juga dapat memudahkan
pengguna dalam mencapai dan mencari maklumat yang diperlukan MBOCE dan
aktiviti sukan kayak dengan mudah tanpa sebarang masalah kerana mereka boleh terus
mencapai maklumat tersebut apabila sudah mendaftar keahlian di dalam sistem ini.
Selain itu, sistem ini juga dapat mempercepatkan proses menyimpan data
sebagai contoh pihak MBOCE boleh terus menyimpan data atau maklumat peribadi
ahli berdaftar tanpa ada sebarang masalah. Melalui sistem ini juga tiada masalah hilang
atau tercicir butiran peribadi yang merangkumi aspek penganugerahan,kursus serta

6
kelayakan sebagai seorang jurulatih kayak yang akan berlaku jika sistem ini tidak
dibangunkan.
Melalui sistem ini juga, pengguna dapat menaik taraf proses penyimpanan data
dari secara manual ke berasaskan komputer dan menggunakan bank soalan yang
disediakan di dalam modul penganugerahan sebagai persediaan untuk menghadapi
ujian sebenar yang akan ditetapkan selaras dengan kursus dan penganugerahan yang
dijalankan.
1.7 Kesimpulan
Kesimpulannya, sistem pengurusan maklumat ahli MBOCE ini amat penting bagi
organisasi lembaga ini. Dengan pembangunan sistem ini MBOCE lebih cekap dan
mampu berdaya saing dengan organisasi kayak di dalam mahupun luar Negara sebagai
contoh British Canoe Association dan American Canoe Association. Dengan
menggunakan sistem ini juga dapat memudahkan proses penyimpanan dan capaian
data yang berkaitan dengan penggiat aktif kayak mahupun jurulatih bertauliah di
Malaysia serta menjimatkan masa.

2 BAB 2
KAJIAN LITERATUR
2.1 Pengenalan
Kajian literatur merupakan ulasan maklumat yang diperolehi daripada jurnal, buku,
prosiding dan penyelidikan-penyelidikan lepas untuk sesuatu penyelidikan terbaru.
Kajian literatur adalah pengumpulan maklumat penyelidikan tentang permasalahan
yang sedang dikaji. Selain itu, kajian literatur adalah satu proses sistematik yang
memerlukan pembacaan dan pemerhatian kepada butiran yang terperinci. Ia
membabitkan kesimpulan bertulis tentang artikel dalam jurnal, buku dan dokumen lain
yang menjelaskan maklumat terdahulu dan semasa. Justeru, tinjauan literatur
merupakan satu proses sistematik yang memerlukan penelitian dan kemahiran
mencari, mengumpul, membaca serta merumus maklumat dengan terperinci (Ahmad
; Alyaa, 2014).
Selain itu, kajian literatur merupakan salah satu cara untuk membuat
perbandingan antara sistem sedia ada dengan sistem yang akan dibangunkan. Sistem
yang akan dibangunkan perlu dikaji dan dibandingkan dengan sistem sedia ada melalui
kajian yang dilaksanakan. Segala perbandingan sistem yang ada dan yang akan
dibangunkan diterangkan di dalam bab ini. Kajian-kajian penyelidikan ini akan
membantu dalam membangunkan sistem secara sistematik supaya sistem yang
dihasilkan berkualiti dan memberi manfaat serta kemudahan kepada penggunanya.

8
2.2 Sistem
Menurut Carian Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka
Malaysia (2007), sistem mempunyai maksud cara atau kaedah melakukan sesuatu
dengan cara yang teratur untuk melakukan sesuatu. Sistem boleh terdiri daripada
perkakasan, perisian, dan manusia atau salah satu daripadanya yang digunakan untuk
mengawas, menyelia, mengawal, atau mengesahkan pengendalian serta pelaksanaan
sesuatu sistem mahupun proses. Ciri sistem ini adalah antaramuka yang mesra
pengguna, menyokong pelbagai gaya dan proses keputusan dalam penganugerahan
kursus kejurulatihan berkanu, untuk pelbagai peringkat pengurusan sama ada individu
atau organisasi itu sendiri iaitu MBOCE Malaysia, berasaskan model untuk analisis,
capaian data yang mudah dan pelbagai, menyokong penyelesaian masalah tidak
berstruktur atau separa berstruktur, meningkatkan keberkesanan dan menyokong fasa
proses pembuatan keputusan. Sistem terdiri daripada koleksi komponen-komponen
berkaitan yang bekerjasama untuk mencapai suatu objektif.
2.3 Bank soalan
Bank soalan adalah satu kaedah penyimpanan set-set soalan yang digubal oleh
penggubal soalan yang diiktiraf Kementerian Pelajaran Malaysia dimana soalan-
soalan itu akan digunakan untuk pelbagai jenis ujian dan peperiksaan mengikut jenis
subjek tertentu dan tahap pelajaran individu sebagai contoh peringkat sekolah rendah,
menengah, matrikulasi dan universiti. Peperiksaan atau ujian bertujuan untuk
mengukur pencapaian seseorang di dalam sesuatu bidang pengetahuan, pengalaman
atau kebolehan. Di dalam sesuatu peperiksaan adalah mustahil diadakan jumlah soalan
yang boleh meliputi semua bidang sukatan peperiksaan kerana masa peperiksaan
adalah terhad.
Oleh itu, soalan yang digubal dan disimpan di dalam bank soalan hendaklah
memberi gambaran yang meluas supaya ia dapat meliputi sukatan pada
keseluruhannya. Disebabkan itu, adalah penting untuk seseorang penggubal itu untuk
memahami bahawa peperiksaan itu adalah satu disiplin yang mempunyai teorinya
yang tersendiri dan tidak boleh dilaksanakan sebagai satu proses menyediakan soalan

9
dan memberi markah sahaja. Maka dengan itu dengan adanya Bank Soalan, ia dapat
menyimpan set-set soalan yang telah digubal dan boleh digunakan pada masa akan
datang di samping menjadi rujukan untuk para penggubal soalan menggubal soalan
yang lebih baik dan berkesan.
2.4 Sistem atas talian
Aplikasi berasaskan laman sesawang merupakan salah satu contoh sistem dalam
talian. Sistem dalam talian boleh diakses dengan menggunakan jaringan melalui
rangkaian seperti internet atau intranet. Pada masa yang sama, pengguna akan
diberikan maklum balas melalui aplikasi ini. Dengan menggunakan sistem dalam
talian, ia akan memudahkan pengguna untuk mencapai di mana sahaja mereka berada
dan pada bila-bila masa selagi terdapat talian internet.
Internet adalah sebuah rangkaian yang memberikan perkhidmatan komunikasi
elektronik, penyimpanan fail, penyebaran maklumat, pencarian maklumat dan
mengemaskini maklumat. Melalui aplikasi-aplikasi ini terbinanya berbagai jenis
perkhidmatan internet seperti perdagangan elektronik, perbankan elektronik dan
pengiklanan melalui internet.
2.5 Sistem manual pengurusan MBOCE
Sistem pengurusan MBOCE pada mulanya adalah secara manual. Penggiat aktif kayak
akan mendaftar apabila tiba di tapak kursus atau anugerah. Segala maklumat peserta
disimpan dalam bentuk kertas dan seterusnya disimpan dalam fail yang
diklasifikasikan mengikut siri kursus atau penganugerahan yang dijalankan pihak
MBOCE. Nota Silibus dan Ujian Teori disediakan dalam bentuk set nota atau soalan .
Tambahan pula, kemaskini maklumat peserta yang telah menyertai pelbagai
kursus dan menerima beberapa anugerah kejurulatihan berkanu disimpan di dalam
satu buku log dan peserta perlu membawa bersama bukti penyertaan atau
penganugerahan iaitu sijil penganugerahan ketika sesi pendaftaran peserta. Penilaian
ujian juga dijalankan secara manual dimana ujian teori akan dilakukan di dalam bilik
tertutup dan diawasi oleh panel pemeriksa MBOCE. Penggunaan sistem pengurusan

10
secara manual ini amat menyukarkan kedua belah pihak dan penambahbaikan harus
dilaksanakan.
2.6 Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli
MBOCE
Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE adalah
satu sistem automasi yang akan dibangunkan bagi memperbaiki sistem pengurusan
dan penganugerahan kejurulatihan berkanu yang dilaksanakan secara manual pada
asalnya. Penghasilan sistem ini akan melicinkan dan memudahkan pengurusan pihak
MBOCE dan penggiat aktif kayak seluruh Malaysia untuk menjalankan hubungan dua
hala kedua belah pihak khususnya.
Sistem ini membolehkan peserta mendaftar sebagai ahli sah MBOCE dan
menyertai kursus-kursus yang disediakan oleh MBOCE dan seterusnya melayakkan
diri untuk mengambil ujian atau penilaian kejurulatihan yang ditawarkan pihak
MBOCE Malaysia yang bernaung di bawah Malaysia Canoe Association (Masca) atau
Persatuan Kanu Malaysia (PKM). Antara kursus atau anugerah kejurulatihan yang
disediakan adalah Anugerah Bintang Satu, Anugerah Bintang Dua, Anugerah Asas
Kejurulatihan, Anugerah Keselamatan Berkanu, Anugerah Kejurulatihan dan Panel
Pemeriksa.
Sistem ini bakal dilengkapi dengan pelbagai modul dan fungsi yang
memudahkan hubungan dua hala penggiat aktif kayak dan pihak MBOCE. Antaranya
, penggiat aktif kayak dan pihak MBOCE dapat melihat profil masing-masing dengan
menggunakan kata nama dan kata laluan yang akan didaftarkan terlebih dahulu bagi
menggunakan sistem ini.
Selain itu, Pihak MBOCE juga dapat menggubal soalan teori yang akan di
keluarkan di modul yang akan disediakan bagi penganugerahan kejurulatihan yang
disediakan dan akan dijawab oleh peserta anugerah kejurulatihan dan keputusan akan
dikeluarkan bagi mengetahui status kelayakan peserta untuk lulus ujian teori dan
seterusnya menjalani ujian praktikal yang akan menentukan kelayakan menerima
anugerah kejurulatihan tertentu.
Tambahan pula, sistem ini turut dilengkapi kemudahan pelayan video tutorial
teknik berkanu yang akan digunakan semasa ujian praktikal serta direktori pengurusan

11
MBOCE. Sistem ini juga akan menyediakan kemudahan muat turun nota silibus
pembelajaran berkanu dan informasi tentang MBOCE.
2.7 Kajian terhadap sistem setara
Kajian terhadap sistem setara atau sistem yang telah sedia ada amat penting untuk
membangunkan sebuah sistem. Ia adalah bertujuan sebagai rujukan dan panduan untuk
membangunkan sistem ini. Selain itu, kajian sistem setara juga dapat membekalkan
pembangun sistem dengan maklumat-maklumat berkaitan modul-modul yang tersedia
untuk pengguna berinteraksi dan meneroka sistem yang akan dibangunkan dan fungsi-
fungsi tersendiri modul yang disediakan di dalam sistem setara yang akan dikaji.
Kajian terhadap sistem setara ini amat berguna semasa membangunkan sistem agar
tidak berlaku kesilapan dan penambahbaikan dapat dilakukan bagi menghasilkan
sistem yang lebih baik dan efektif bagi pengguna.
2.7.1 Sistem maklumat akademik pelajar ( SMAP )
Sistem Maklumat Akademik Pelajar (SMAP) adalah satu sistem yang digunakan oleh
pihak pengurusan Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) dan pelajar yang
mula digunakan pada awal semester 2 sesi 2002/2003 dan versi baharu mula
diperkenalkan pada semester 1 sesi 2004/2005 yang digunakan sehingga kini.
Sistem ini dibangunkan bagi memudahkan pihak pengurusan UTHM
menguruskan pentadbiran universiti dan salah satu medium untuk pelajar dan
kakitangan universiti mendapatkan maklumat mengenai UTHM dan proses-proses
pengurusan seperti kewangan pelajar yang diuruskan oleh Pejabat Bendahari dapat
dilihat oleh Pelajar dan urusan pendaftaran matapelajaran yang akan disemak oleh
kakitangan UTHM khususnya penasihat akademik dan pelajar itu sendiri. Terdapat
sekatan untuk melihat atau meneroka sistem ini iaitu pengguna harus mempunyai nama
pengguna dan kata laluan yang direka khas bagi setiap pelajar ataupun kakitangan
universiti. Terdapat beberapa modul yang disediakan untuk pengguna berinteraksi
ketika menggunakan sistem ini iaitu modul Bulletin, Webmail, Biodata, Pendaftaran,
Peperiksaan, Pengijazahan dan Akaun Pelajar.

12
Tambahan pula, sistem ini mensasarkan pengguna terdiri dari kalangan pelajar
dan kakitangan universiti seperti pensyarah, dekan dan pegawai am universiti.
Penggunaan sistem ini adalah satu kelebihan dimana pelajar dan kakitangan universiti
seperti pensyarah , dekan dan pegawai am universiti boleh mendapatkan maklumat
secukupnya. Terdapat modul bulletin dimana ia menyediakan maklumat terkini
tentang aktiviti di UTHM seperti pemberitahuan jadual peperiksaan mahupun tarikh
kemasukan pelajar sesi baharu serta maklumat am mengenai UTHM.
Selain itu, sistem ini juga menyediakan modul Biodata iaitu paparan mengenai
pengguna yang sudah berdaftar seperti maklumat diri , ibu bapa serta maklumat penaja
pelajar. Terdapat juga modul yang memaparkan pautan ke Portal Rasmi UTHM yang
boleh didapati di dalam modul Webmail dan pengguna boleh mendaftar matapelajaran
yang diinginkan dengan merujuk proforma yang disediakan oleh penasihat akademik
masing-masing dan membuat pendaftaran pada modul Pendaftaran di samping boleh
membuat permohonan perpindahan kredit bagi pelajar lepasan diploma UTHM
mahupun IPTA setara seluruh Malaysia dan hasil pendaftaran boleh dicetak untuk
kegunaan pengguna.
Kemudian, modul Peperiksaan dan Pengijazahan yang disediakan untuk pelajar
mahupun kakitangan UTHM memeriksa keputusan peperiksaan dan jumlah mata
pelajaran yang telah atau akan diambil bagi melayakkan diri untuk menerima ijazah
mahupun diploma. Bagi modul akaun pelajar, pennguna dapat melihat paparan akaun
kewangan pelajar yang dikemaskini oleh Pejabat Bendahari UTHM.
Kelebihan menggunakan sistem ini,sistem ini ringkas dan mudah difahami serta
mesra pengguna. Di samping itu, pengguna dapat mendaftar, memuat turun jadual dan
mendapatkan maklumat dengan mudah secara di atas talian dan sistem ini selamat
digunakan kerana maklumat yang disimpan memerlukan nama pengguna dan kata
laluan bagi akses ke dalam sistem ini.
Namun, sistem ini mempunyai kelemahan apabila bilangan pengguna ramai
mencapai sistem ini ia akan tidak berfungsi untuk beberapa hari dan menyukarkan
pengguna menggunakannya. Selain itu, bahagian akaun pelajar kadangkala lambat
dikemaskini. Antaramuka sistem ini merujuk rajah 2.1.

13

Rajah 2.1 Antaramuka SMAP UTHM
( https://smap.uthm.edu.my/smap, 2010)
2.7.2 Web portal SMK Arau
Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Arau merupakan sebuah institusi pendidikan
yang berdaftar di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia dan beroperasi di Jalan
Besar Arau, Perlis dan laman sesawang ini di perkenalkan pada akhir tahun 2012.
Tiada sekatan untuk capaian ke dalam sistem ini kerana ia mensasarkan pengguna
terdiri di kalangan pelajar sekolah dan ibubapa yang tiada asas kemahiran komputer
dan memudahkan pencarian maklumat. Pada asasnya laman sesawang ini
memaparkan maklumat secara menyeluruh berkenaan SMK Arau dari aspek
pentadbiran dan pengurusan.
Terdapat beberapa modul yang disediakan di dalam sistem pengurusan
berasaskan web ini antaranya adalah modul Utama, Maklumat Am, Pentadbiran,
Kurikulum, Hem, Kokurikulum, Bank Soalan dan Galeri Foto.
Bagi Modul Utama, sistem ini menyediakan dan memaparkan maklumat aktiviti
yang sudah mahupun akan berlangsung di sekolah itu serta pemberitahuan mengenai
perubahan dari pihak pengurusan sekolah. Manakala bagi modul Maklumat Am,
Pentadbiran, Kurikulum, Hem dan Kokurikulum mempunyai persamaan fungsi
dimana ia memaparkan senarai atau carta organisasi bagi keempat-empat bahagian
penting dalam pengurusan sekolah berkenaan serta takwim bagi sekolah SMK Arau.

14
Kelebihan sistem berasaskan web SMK Arau ini adalah ia menyediakan Modul
Bank Soalan dimana ia menyimpan set-set koleksi soalan bagi matapelajaran tertentu
yang ditawarkan di sekolah itu dan menggalakkan pengguna iaitu para pelajar
mahupun guru di sekolah ini memuat turun set soalan berkenaan untuk digunakan bagi
persediaan menghadapi peperiksaan. Antara set soalan yang disediakan adalah soalan
subjek Information and Communication Technology Literacy (ICTL) Tingkatan 1 dan
2 iaitu asas kepada pengetahuan komputer, soalan subjek Pendidikan Seni Visual
(PSV) untuk Tingkatan 1 dan 2 dan soalan subjek Information and Communication
Technology (ICT) untuk tingkatan 4. Selain itu, sistem ini juga mempunyai modul
Galeri Foto dimana ia memaparkan foto-foto aktiviti yang dijalankan di SMK Arau
serta foto persekitaran sekolah bagi menarik minat pengguna lain selain pelajar dan
ibubapa untuk mendaftarkan diri ke sekolah ini.
Keburukan sistem ini adalah, ia mempunyai modul yang berbeza tapi fungsi
yang hampir sama dan konsep bank soalan yang tidak menjana soalan tapi menyimpan
set-set soalan yang berkemungkinan tidak relevan digunapakai kembali.
Selain itu, set soalan yang disimpan hanya untuk beberapa subjek iaitu ICTL, PSV dan
ICT yang tidak merangkumi semua subjek yang harus dihadapi oleh pelajar untuk
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia mahupun Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3).
Antaramuka sistem ini merujuk rajah 2.2.

Rajah 2.2 Antaramuka Web Portal SMK Arau
( http://smkarau.edu.my/, 2015)

15
2.7.3 Sistem janaan soal selidik Survey Monkey
Sistem janaan soal selidik Survey Monkey ini adalah sistem yang membolehkan
pengguna mengakses dengan mendaftar terlebih dahulu sama ada dengan membuat
akaun baru ataupun hanya dengan menggunakan akaun media social sedia ada seperti
facebook dan google. Pada asasnya sistem ini adalah satu landasan bagi pengguna
mencipta soalan soal selidik dan menyebarkan ia di laman web bagi mendapatkan
maklum balas meluas.
Terdapat beberapa modul yang terkandung di dalam sistem ini antaranya adalah
my survey, example, survey service dan plan ; pricing. Bagi modul my survey ia
membolehkan pengguna yang telah berdaftar untuk mereka soalan soal selidik
bergantung kepada kehendak pengguna. Jika pengguna tidak tahu cara yang terbaik
untuk membuat soalan soal selidik sistem ini ada menyediakan template bagi berbagai
jenis soalan soal selidik seperti untuk bisnes dan kesihatan.
Selain itu, terdapat juga tips dan teknik bagi menghasilkan soalan soal selidik
yang baik di dalam modul surver service iaitu penerangan lengkap menghasilkan
soalan soal selidik yang akan dijana mengikut kemahuan pengguna serta mengetahui
maklum balas soalan yang telah dijana dan dihebahkan di dalam laman maya. Dalam
modul plan ; pricing pula ia menyediakan khidmat bayaran bagi menggunakan sistem
ini dengan lebih menyeluruh mengikut kadar bulan dan tahunan serta mengikut
keahlian asas hingga ke platinum.
Kelebihan yang terdapat di dalam sistem ini adalah ia dapat menjana soalan
mengikut kehendak pengguna berasaskan template yang disediakan dan pengguna
dapat menerima maklum balas serta merekodkan maklum balas tersebut dengan
mudah. Selain itu, sistem ini memudahkan lagi pembuatan soalan soal selidik dengan
menyediakan pelbagai tips berkesan untuk pengguna serta tidak membebankan
pengguna untuk membayar jumlah kos yang tinggi jika pengguna memilih untuk
menjadi ahli asas sistem ini.
Walaubagaimanapun, keburukan sistem ini adalah bilangan soalan yang boleh
dijana bagi pengguna asas sedikit dan jika ingin menjana lebih soalan pengguna harus
membayar bagi menjana lebih banyak soalan. Bilangan maklum balas juga terhad bagi
pengguna yang mendaftar untuk asas sahaja bagi akses ke sistem ini. Antaramuka
sistem ini merujuk rajah 2.3.

16

Rajah 2.3 Antaramuka sistem janaan soal selidik Survey Monkey
(https://www.surveymonkey.com/, 2016)
2.8 Perbandingan sistem setara dengan sistem cadangan
Jadual 2.1 Perbandingan sistem setara dengan sistem cadangan
Modul Sistem
Maklumat
Akademik
Pelajar
(SMAP)
Web Portal
SMK Arau
Sistem
Janaan Soal
Selidik
Survey
Monkey
Sistem
Penganugerahan
Kejurulatihan
Berkanu dan
Pengurusan Ahli
MBOCE
Log Masuk Ada Tiada Ada Ada
Log Keluar Ada Tiada Ada Ada
Laman Utama
Ada

Ada

Ada

Ada
Pendaftaran
Atas Talian

Ada

Tiada

Ada

Ada
Kelayakan
Penganugerah
an

Tiada

Tiada

Tiada

Ada
Profil
Pengguna

Ada

Tiada

Ada

Ada
Bank Soalan

Tiada

Tiada

Ada

Ada

17
Kaedah
Janaan

Tiada

Tiada

Muat Naik

Murid dan
Guru

Terhad

Pengguna
Sistem

Soalan Rawak

Peserta Kayak
Pengguna
Bank Soalan
Tutorial
Visual

Tiada

Tiada

Tiada

Ada
Muat Turun
Modul
Pembelajaran
Ada

Ada Tiada Ada
Pengesahan
Pendaftaran

Tiada

Tiada

Tiada

Ada
Pengurusan
Ujian

Tiada

Tiada

Tiada

Ada

Pemarkahan
Ujian

Tiada

Tiada

Ada

Ada
Janaan
Laporan
Ujian

Tiada

Tiada

Tiada

Ada

Jadual 2.1 Menunjukkan perbandingan antara tiga sistem sedia ada dengan sistem
yang akan dibangunkan. Sistem Maklumat Akademik Pelajar ( SMAP ) mempunyai
modul log masuk, log keluar, pendaftaran atas talian, profil pengguna dan modul muat
turun nota atau modul pembelajaran. Sistem Web Portal SMK Arau dan Sistem Janaan
Soal Selidik Survey Monkey pula mempunyai banyak perbezaan dimana Sistem Web
Portal SMK Arau hanya mempunyai modul Laman utama dan muat turun modul atau
soalan kerana modul yang lain hanya memaparkan maklumat pentadbiran dan
organisasi sekolah manakala Sistem Janaan Soal Selidik Survey Monkey mempunyai
sedikit modul antaranya my survey, example, survey service dan plan ; pricing.
Sistem yang akan dibangunkan iaitu Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE, dibangunkan merangkumi satu sistem yang
dapat memudahkan pihak MBOCE dan penggiat aktif kayak untuk menjalankan
perhubungan dua hala dimana ia mempunyai modul Log Masuk dan Log Keluar bagi
menjawab soalan ujian teori selain Pendaftaran atas talian serta kemudahan memuat
turun modul pembelajaran.
Pihak MBOCE juga dapat memutuskan sama ada seseorang itu layak untuk
menghadiri kursus yang diadakan dengan hanya melihat paparan profil di laman web
sistem ini yang menyatakan kelulusan peserta atau penggiat aktif kayak yang telah
menjalani ujian yang dijalankan secara atas talian di dalam modul Penganugerahan.
Pihak MBOCE juga dapat menyimpan data peserta baharu yang menghadiri kursus

18
yang dianjurkan untuk diguna pakai pada masa hadapan. Sistem ini juga memudahkan
peserta kayak mendaftar untuk pelbagai kursus yang dianjurkan MBOCE serta
memuat turun nota silibus yang disediakan oleh pihak MBOCE yang akan digunakan
untuk Ujian di dalam setiap Kursus yang dianjurkan bagi melayakkan diri menghadiri
kursus yang seterusnya.
2.9 Kesimpulan
Kajian literatur merupakan aspek penting bagi membangunkan sistem yang berkualiti.
Bab ini dapat membantu dalam membuat sistem yang bakal dibangunkan.
Perbandingan turut dibuat untuk mengenalpasti kelemahan dan kelebihan sistem agar
penambahbaikan dapat dilaksanakan supaya sistem yang akan dibangunkan mencapai
objektif dan menepati kehendak pengguna.

19

3 BAB 3
KAJIAN METODOLOGI
3.1 Pengenalan
Metodologi merujuk kepada suatu aktiviti yang tersusun dan sistematik dalam
menyelesaikan sesuatu masalah dengan membangunkan satu aplikasi pengaturcaraan.
Metodologi juga digunakan sebagai garis panduan untuk mencapai objektif yang telah
ditetapkan. Selain itu, metodologi merupakan satu set fasa yang memimpin
pembangun dalam pemilihan teknik dan pendekatan yang betul pada setiap tahap
pembangunan sistem. Teknik – teknik ini membantu untuk merancang, mengurus dan
mengawal proses pembangunan sistem.
Pemilihan metodologi yang betul sangat penting untuk mengenalpasti dan
menganalisa keperluan pengguna dalam membangunkan sesebuah sistem, justeru
sistem yang berkesan dan lancar dapat dihasilkan. Selain itu, metodologi merupakan
suatu rujukan atau panduan dalam mencapai objektif pembangunan sesebuah sistem.
Bahagian metodologi ini akan menerangkan secara terperinci mengenai langkah-
langkah yang di ambil kira dan aktiviti yang terlibat sepanjang pembangunan sistem.
Metodologi yang digunakan untuk sistem ini ialah dengan menggunakan model
pembangunan air terjun.
3.2 Model air terjun
Model air terjun ini mengandungi lima fasa iaitu fasa perancangan, fasa analisis, fasa
rekabentuk, fasa pelaksanaan dan fasa pengujian. Pada setiap fasa terdapat aktiviti –
aktiviti tertentu yang dijalankan mengikut perancangan, di mana aktiviti-aktiviti
tersebut bergantung kepada kesesuaian masa dan peringkat pembangunannya.

20
Kelebihan menggunakan model air terjun ialah ia dapat memastikan perjalanan
pembangunan sistem berjalan secara sistematik dan teratur.
Selain itu, ia dapat memastikan keperluan sistem ditakrif secara tepat dan
lengkap semasa analisis keperluan sistem ini. Model ini juga merupakan satu siri
aktiviti berjujukan dan sistematik di samping memudahkan aktiviti dua hala antara
pihak MBOCE dan penggiat aktif kayak serta memudahkan pengurusan sistem kerana
masa untuk mula dan tamat sesuatu fasa akan ditentukan dengan jelas yang amat sesuai
bagi projek jangka masa pendek ini.
Menurut Dennis et .al (2006) model air terjun merupakan model tertua. Nama
air terjun yang diperoleh mewakili proses yang berlaku secara berturutan satu demi
satu dengan hasil dari satu proses ke dalam proses seterusnya yang bertepatan dengan
langkah pembangunan Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan
Pengurusan Ahli MBOCE. Beberapa perubahan dilakukan bagi memastikan fasa-fasa
membangunkan sistem ini relevan dengan pembangunan sistem. Rajah 3.1
menunjukkan fasa-fasa yang diaplikasikan pada pembangunan Sistem
Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE.

21

Rajah 3.1 Model air terjun
(Sumber : Dennis et.al 2006)
3.2.1 Fasa perancangan
Fasa perancangan merupakan fasa terpenting dalam pembangunan sesebuah sistem di
mana dalam fasa ini, aktiviti yang dijalankan adalah menganalisa situasi organisasi
bagi mengenalpasti masalah, matlamat, objektif dan skop. Kajian telah dilakukan
secara terperinci sebelum Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan
Pengurusan Ahli MBOCE ini dibangunkan. Setiap maklumat telah dikumpulkan
seperti maklumat kursus atau Penganugerahan yang dijalankan, maklumat jurulatih
dan ahli MBOCE aktif sebagai rujukan sistem yang akan dibangunkan. Kajian
literature ini telah dijalankan terhadap beberapa sistem yang berkaitan dengan sistem
pengurusan berasaskan keperluan yang perlu ada pada sistem yang akan dibangunkan.
Dalam fasa ini, pemilihan penyelia dilakukan terlebih dahulu. Setelah tajuk
projek dipilih dan dipersetujui oleh panel pemeriksa serta objektif pembangunan
sistem dikenalpasti. Objektif pembangunan sistem ini diperolehi daripada penyataan
masalah yang telah dinyatakan oleh En. Mazuki bin Mohd Yasim bertujuan untuk
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistem yang akan dibangunkan. Masalah
yang dihadapi merujuk kepada Pejabat MBOCE Malaysia untuk pemerhatian
berkaitan proses semasa atau proses sedia ada iaitu secara manual untuk
penambahbaikan.

22
Skop projek juga dikenal pasti untuk menentukan had bagi pembangunan sistem
ini kerana ia adalah projek jangka masa pendek. Proses temuramah juga telah
dijalankan di dalam fasa ini untuk memperoleh maklumat yang terperinci mengenai
Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE
bertempat di ibu pejabat MBOCE di Tanjung Bidara Beach Resort bersama Pengerusi
MBOCE. Keseluruhan perjalanan sistem ini didokumentasikan dalam bentuk carta
gantt seperti di LAMPIRAN A bagi memastikan perjalanan projek menjadi lebih
teratur dan mengikut tempoh yang telah ditetapkan serta LAMPIRAN B untuk soalan
temuramah bagi mendapatkan maklumat tambahan untuk membangunkan sistem ini.
3.2.2 Fasa analisis
Fasa ini telah dilaksanakan dengan menganalisa keperluan pengguna iaitu peserta
ataupun penggiat aktif kayak dan pihak MBOCE. Selain itu, analisa terhadap kaedah
yang sedang digunapakai juga penting bagi memastikan sistem yang dibangunkan
berjalan dengan lancar. Setelah memahami dan mengenalpasti segala aspek dalam fasa
perancangan, maka seterusnya fasa ini menumpukan aktiviti pengumpulan dan analisa
maklumat di samping membantu mengenalpasti keperluan berkaitan dengan sistem
yang akan dibangunkan.
Fasa ini turut melibatkan proses menganalisa dokumen-dokumen tertentu dalam
organisasi seperti soalan teori, nota silibus berkanu, borang penilaian ujian praktikal
dan borang penyertaan kursus atau anugerah kejurulatihan. Dalam proses
membangunkan sistem ini, borang permohonan untuk menyertai kursus yang
disediakan oleh MBOCE dan jenis penganugerahan telah dianalisa untuk menentukan
modul – modul yang perlu ada dalam sistem. Temuramah dijalankan bersama
Pengerusi atau Presiden Malaysian Board of Canoe Education iaitu En. Mazuki bin
Mohd Yasim pada awal Oktober di Tanjung Bidara Beach Resort untuk mendapatkan
maklumat dengan lebih terperinci.
Selain itu, pemerhatian dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai
sistem yang dibangunkan. Pemerhatian merupakan kaedah di mana proses ini akan
menerapkan aktiviti yang berlaku dalam persekitaran sistem sedia ada iaitu secara
manual dan seterusnya, dapat membantu pemaju sistem memahami operasi-operasi
sistem dengan lebih jelas bagi membangunkan sistem ini dengan lebih sempurna . Di

23
dalam fasa ini juga penghasilan carta alir, rajah aliran data dan rajah hubungan entiti
hasil dari analisa dan pemerhatian yang telah dilakukan.
Rajah Hubungan Entiti(ERD) dan Rajah Aliran Data(DFD) merupakan kaedah
yang digunakan untuk merekabentuk sistem. Rajah-rajah ini merupakan proses untuk
menentukan bagaimana sistem yang akan dibangunkan menyelesaikan masalah dalam
melaksanakan capaian maklumat yang dikehendaki dengan lebih efisien. Antara rajah-
rajah yang terlibat adalah Gambarajah Konteks, Rajah Aliran Data Aras 0, Rajah
Aliran Data Aras 1, Rajah Hubungan Entiti dan Carta Alir telah dibangunkan pada Bab
4.
3.2.3 Fasa rekabentuk
Di dalam fasa ini, pangkalan data, rangkaian dan paparan antaramuka telah dihasilkan
dan didokumenkan. Setiap lakaran yang dihasilkan akan dibincang dengan penyelia
dan pengguna sasaran iaitu penggiat kayak serta pihak MBOCE bagi tujuan
pengesahan. Penambahbaikan akan dilakukan jika terdapat sebarang kesilapan atau
kekurangan.
Perbincangan terperinci mengenai rekabentuk antaramuka dan pangkalan data
juga dititikberatkan. Setiap proses yang terlibat telah dikenalpasti secara terperinci dan
kemudiannya telah diterjemahkan kepada antaramuka sistem untuk mendapatkan
gambaran yang lebih jelas. Dengan ini, pemaju dapat memahami dan mengkaji aliran
sistem yang akan dibina sekaligus membantu untuk mengaplikasikan maklumat yang
ada bagi fasa seterusnya.
Sistem ini menggunakan perisian menyunting Dreamweaver untuk dijadikan
tempat bagi menulis bahasa aturcara PHP seiring dengan merekabentuk antaramuka
yang telah direka di dalam perisian ini. Rekabentuk pangkalan data sistem bagi
menyimpan maklumat berkenaan sistem ini dan hasil carian telah dibentuk. Perisian
PHP dan MySQL yang terdapat di dalam perisian Xampp dipilih kerana MySQL
merupakan satu sistem pengurusan pangkalan data yang stabil dan mempunyai
keserasian Bahasa skrip PHP.

24
3.2.4 Fasa implementasi
Bagi fasa implementasi, Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan
Pengurusan Ahli MBOCE dimulakan dengan pembangunan model air terjun bagi
prosedur utama dalam sistem yang akan dibangunkan kerana ia mudah difahami dan
sangat sesuai untuk projek jangka masa pendek. Ia bertujuan bagi memastikan fungsi-
fungsi sistem yang dicadang boleh diguna dan dilaksanakan. Fasa ini menekanan
tentang kod aturcara sistem yang digunakan. Bahasa pengaturcaraan yang diterapkan
dalam sistem ini adalah bahasa pengaturcaraan Hypertext Preprocessor (PHP) dan
fungsi bahasa pengaturcaraan ini adalah untuk menghubungkan antaramuka sistem
yang sesuai digunakan dengan sistem atas talian.
Selain itu, PHP adalah mudah untuk dipelajari berbanding dengan bahasa
pengaturcaraan lain seperti Java dan C dan ia akan mempercepatkan proses
pembangunan sistem. PHP juga digunakan untuk membuat paparan yang sesuai pada
antaramuka sistem. Perisian Dreamweaver pula digunakan untuk melengkapkan
Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE dan
memastikan ia boleh berfungsi sepenuhnya dengan pengkodan yang betul . Setelah
prosedur utama berfungsi dengan baik, penambahbaikan akan dilaksanakan terhadap
fungsi kecil dan paparan antaramuka sistem.
3.2.5 Fasa pengujian
Fasa pengujian merupakan fasa yang terpenting kerana ia menjadi kayu pengukur
kepada kejayaan sesuatu projek sebelum pemasangan sistem dilakukan. Dalam fasa
ini, semua paparan dan fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem diuji oleh beberapa
pihak termasuklah pengguna dan pembangun sistem itu sendiri bagi menghasilkan satu
sistem yang sistematik dan lengkap. Terdapat pelbagai cara menguji sistem seperti
White Box Testing, Black Box Testing, Unit Testing dan End to End Testing. Diantara
contoh yang telah dinyatakan dan telah memilih untuk menggunakan kaedah pengujian
End to End Testing dimana ia berkait dengan White Box dan Black Box Testing.
Kaedah ini menggunakan pendekatan dari sudut pandangan fungsi sistem dan seni bina
sistem ini.

25
Kaedah yang dipilih ini turut melibatkan pengujian persekitaran aplikasi ini
yang menyerupai situasi atau keadaan sebenar penggunaan sistem ini seperti
berinteraksi dengan pangkalan data, menggunakan rangkaian sistem, atau berinteraksi
dengan perkakasan dan sistem lain jika perlu .Kaedah ini digunakan bagi menguji
sistem ini dari segi fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem, antaramuka sistem dan
pengujian sistem dengan pengguna. Tujuannya adalah untuk mendapatkan maklum
balas, pandangan serta cadangan tentang sistem yang dibangunkan. Dalam fasa ini
juga, pemaju sistem dapat melihat sama ada sistem yang dibangunkan ini menepati
objektif serta skop kajian yang telah dinyatakan di fasa pertama. Bahkan maklum balas
daripada pengguna juga boleh dijadikan sebagai batu loncatan untuk mengatasi
kelemahan sistem.
3.3 Keperluan perkakasan dan perisian
Bagi memastikan kelancaran pembangunan sesebuah sistem. Kajian terhadap
keperluan perkakasan dan perisian perlu dijalankan. Kajian dilakukan bagi
memudahkan pembangun membangunkan sistem yang dicadangkan. Perkakasan dan
perisian sangat penting dalam pembangunan sesebuah sistem. Sistem Penganugerahan
Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE memerlukan spesifikasi
perkakasan dan perisian semasa proses pembangunan sistem.
3.3.1 Keperluan perkakasan Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu
dan Pengurusan Ahli MBOCE
Perkakasan yang digunakan untuk melaksanakan sistem bergantung kepada pakej
perisian yang dipasang. Ia perlu memenuhi keperluan perisian supaya pembangunan
sistem dapat dijalankan dengan baik. Oleh itu, perkakasan yang dipilih seharusnya
memenuhi piawai minimum perisian. Jadual 3.1 merujuk kepada keperluan perisian
yang diperlukan di dalam pembangunan Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE :

26
Jadual 3. 1 Keperluan perkakasan
Model komputer peribadi Asus Notebook A550C-XX530H
Pemproses Intel Core i7
Ingatan capaian rawak
(RAM)
750GB
Cakera keras Kapasiti sekurang-kurangnya 4GB ruang kosong
Peranti input Papan Kekunci, Tetikus, Pencetak (Canon
PIXMA MP237 A10)
Peranti output Monitor (Resolusi 1366 X 768)
3.3.2 Keperluan perisian
Perisian yang bersesuaian adalah penting bagi membangunkan sesebuah sistem. Ini
kerana perisian yang dipilih perlu dihubungkan di antara satu sama lain,
berkemampuan untuk menyelenggara sejumlah data yang besar, mempunyai
kebolehan berinteraksi dengan baik serta mudah digunakan dan difahami. Bagi
pembanggunan sistem ini, beberapa faktor telah diambil kira dalam pemilihan perisian
bagi memastikan pembangunan sistem ini dapat berjalan dengan lancar. Jadual 3.2
merujuk kepada keperluan perisian yang diperlukan di dalam pembangunan Sistem
Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE:

Jadual 3. 2 Keperluan perisian

Sistem Pengoperasian Window 10
Perisian Dreamweaver
Perisian tambahan Adobe Photoshop CS6, Microsoft
Project 2003
Pangkalan data Mysql
Bahasa pengaturcaraan PHP

27
3.4 Kesimpulan
Bab ini telah menerangkan mengenai metodologi yang digunakan dan segala proses
serta aktiviti yang terlibat di dalam setiap fasa model air terjun untuk pembangunan
Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE.
Metodologi ini digunakan bagi melaksanakan semua fasa-fasa utama yang terlibat
dalam proses pembangunan sistem. Sepanjang pembangunan sistem ini, semua
perkakasan dan perisian diandaikan mencukupi dan memenuhi keperluan minimum
sistem yang dibangunkan. Selain itu, pengguna sistem juga memainkan peranan yang
besar dalam menjayakan sistem ini. Melalui maklumbalas yang diberikan oleh
pengguna, proses penambahbaikan dan memperbaiki masalah yang timbul dapat
dilakukan bagi menghasilkan sistem yang menepati matlamat asal dan keperluan
sistem yang sebenar.
Bab seterusnya akan membincangkan proses analisis dan rekabentuk sistem.
Modul-modul sistem akan dijadikan panduan untuk merekabentuk carta alir, rajah
aliran data, rajah perhubungan entiti dan pangkalan data untuk mendapatkan keperluan
sistem pada fasa analisis. Aktiviti ini adalah sangat penting bagi memilih alternatif
yang terbaik untuk fasa rekabentuk.

4 BAB 4
ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM
4.1 Pengenalan
Bab ini menerangkan mengenai pendekatan rekabentuk struktur yang terlibat dalam
pembangunan Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli
MBOCE. Sistem ini merangkumi keperluan unit berdasarkan latar belakang projek
bagi membangunkan sesebuah sistem. Rekabentuk model yang digunakan ialah Carta
Alir, Rajah Hubungan Entiti, Rajah Aliran Data Aras 0 dan Aras 1, Rajah Konteks.
Rekabentuk sistem amat penting untuk memperjelaskan secara terperinci perjalanan
sistem bagi membina sistem yang bersesuaian dengan kehendak pengguna dan proses
penyelenggaraan sistem. Rekabentuk antaramuka bagi setiap proses juga turut dilakar
dan dibincangkan di dalam bab ini.
4.2 Analisa keperluan sistem
Analisa keperluan sistem ini dijalankan untuk mengetahui dengan lebih jelas lagi
tentang keperluan bagi membangunkan Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE. Ia melibatkan penganalisaan data yang telah
diproses daripada input kepada output diperincikan dengan rajah yang sesuai. Carta
Alir dan Rajah Hubungan Entiti merupakan rajah yang sesuai yang digunakan bagi
menggambarkan perjalanan sistem. Cara penyimpanan data dalam pangkalan data
turut dijelaskan bagi memastikan pangkalan data yang dibina terus dan memudahkan
proses penyimpan dan pengeluaran data dari pangkalan data.

29
4.2.1 Rajah Carta Alir
Carta alir dibina untuk menunjukkan perjalanan Sistem Penganugerahan
Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE yang akan dibangunkan.
Carta alir ini menunjukkan aliran perjalanan sistem ini. Terdapat dua carta alir yang
terkandung di dalam sistem ini iaitu pihak pengguna dan pentadbir. Carta alir
peserta kayak dan pihak pentadbir iaitu MBOCE adalah yang ditunjukkan di dalam
Rajah 4.1 dan Rajah 4.2.

Rajah 4. 1 Carta Alir pengguna
Rajah 4.1 Menunjukkan carta alir proses bagi pihak pengguna. Pengguna akan dapat
melihat paparan laman utama dan boleh memilih menu yang terpapar seperti sasaran,

30
latarbelakang, aktiviti, anugerah dan hubungi kami. Pengguna boleh menggunakan
sistem ini tanpa sekatan tetapi di menu anugerah, pengguna boleh memilih mana-mana
anugerah yang disediakan untuk menjawab soalan ujian teori berdasarkan anugerah
yang dikehendaki.
Apabila pengguna telah memilih menu anugerah terdapat beberapa menu yang
berkaitan dengan penganugerahan kejurulatihan seperti menu pengenalan, ujian teori,
nota silibus mboce dan tutorial. Sebagai contoh pengguna memilih menu ujian teori
dan memilih anugerah bintang 1. Pengguna akan log masuk terlebih dahulu dengan
menggunakan kata nama, dan katalaluan yang telah didaftarkan. Disini proses
semakan log masuk akan bermula dimana katanama dan katalaluan yang dimasukkan
mestilah sama, dan jika tidak ia akan kembali semula ke paparan log masuk. Bagi
pengguna yang belum mendaftar, mereka perlu mendaftar dahulu dan akan kembali
ke log masuk untuk log masuk semula. Setelah itu, pengguna akan dipaparkan
antaramuka soalan ujian teori yang melayakkan mereka untuk mendapat
penganugerahan.
Bagi menu pengenalan pengguna akan mendapat maklumat tentang setiap
penganugerahan kejurulatihan MBOCE dan menu nota silibus serta tutorial pengguna
dapat memuat turun nota dan menonton video tutorial praktikal setiap jenis anugerah
yang akan mereka jalani setelah lulus ujian teori.

31

Rajah 4. 2 Carta Alir pihak MBOCE
Rajah 4.2 Menunjukkan rajah carta alir proses bagi pihak pentadbir iaitu MBOCE .
Pihak pentadbir akan log masuk terlebih dahulu dengan menggunakan kata nama, dan
katalaluan sementara. Disini proses semakan log masuk akan bermula dimana
katanama dan katalaluan yang dimasukkan mestilah sama, dan jika tidak ia akan
kembali semula ke paparan log masuk. Selepas selesai log masuk ke sistem, pihak

32
pentadbir boleh memilih Menu yang disediakan sama ada Senarai ahli, Senarai Calon
Ujian Teori dan Soalan Ujian Teori. Pentadbir boleh mendapatkan senarai ahli
berdaftar di menu senarai ahli dan senarai nama calon ujian teori setiap anugerah yang
disediakan untuk tujuan pengesahan penganugerahan serta mengemaskini soalan ujian
teori.
4.2.2 Gambarajah Konteks
Rajah Konteks menunjukkan menggambarkan aliran data bagi keseluruhan Sistem
Penganugerahan Kejurulatihan dan Pengurusan Ahli MBOCE seperti dalam Rajah 4.7
di bawah. Antara entiti yang terlibat di dalam sistem ini ialah pengguna dan pentadbir
iaitu MBOCE. Untuk entiti pengguna, akan masuk ke laman utama dan pengguna akan
log masuk ke dalam sistem dengan menggunakan kata nama dan kata laluan apabila
pengguna memilih untuk menduduki ujian teori. Setelah berjaya log masuk, pengguna
boleh menjawab ujian teori yang disediakan sebelum mereka layak untuk menjalani
ujian praktikal dan dianugerahkan anugerah kejurulatihan MBOCE.
Bagi pihak pentadbir pula, pihak pentadbir akan log masuk dengan
menggunakan kata nama dan juga kata laluan. Selepas selesai log masuk ke sistem,
pihak pentadbir boleh memilih Menu yang disediakan sama ada Senarai ahli, Senarai
Calon Ujian Teori dan Soalan Ujian Teori. Pentadbir boleh mendapatkan senarai ahli
berdaftar di menu senarai ahli dan senarai nama calon ujian teori setiap anugerah yang
disediakan untuk tujuan pengesahan penganugerahan serta mengemaskini soalan ujian
teori.

Rajah 4.3 Rajah Konteks Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan
Pengurusan Ahli MBOCE

33
4.2.4 Rajah Aliran Data Aras 0
Rajah Aliran Data Aras 0 merupakan pecahan daripada gambar Rajah Konteks. Ia
memberikan gambaran aktiviti utama di dalam Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE. Rajah Aliran Data Aras 0 menjelaskan
tentang aliran data dari Rajah Konteks dengan lebih terperinci seperti yang terkandung
di dalam rajah 4.4.

34

Rajah 4.4 Rajah Aliran Data Aras 0
Di dalam proses 1.0 pihak pengguna dan pentadbir log masuk dengan menggunakan
nama pengguna dan katalaluan yang telah didaftarkan untuk menduduki ujian teori
bagi anugerah yang disediakan dan mendapatkan serta mengemaskini maklumat
pengguna oleh pentadbir. Manakala, bagi yang belum mendaftar perlu ke proses 2.0
dimana pengguna baru akan mendaftar dan maklumat pendaftaran akan disimpan di
jadual Pengguna. Selepas itu maklumat dari jadual Pengguna digunakan bagi akses ke
proses 3.0 untuk peserta menjawab soalan ujian teori bagi setiap anugerah yang
disediakan dan maklumat seperti jawapan ujian serta markah ujian akan disimpan di
dalam jadual Ujian dan digunakan bagi proses 4.0.
Didalam proses 4.0, maklumat dari jadual Ujian digunakan dalam proses
penganugerahan. Maklumat pengesahan disahkan oleh pentadbir dan disimpan dalam
jadual Anugerah . Maklumat dari jadual Anugerah dan Pengguna digunakan bagi
penjanaan laporan di dalam proses 5.0. Penjanaan laporan bagi anugerah dan
pengguna yang berdaftar bagi rujukan Pentadbir dengan memasukkan maklumat

35
pengguna atau memilih dari jenis anugerah kejurulatihan MBOCE bagi memilih
laporan yang dikehendaki .
4.2.4 Rajah Aliran Data Aras 1
Rajah Aliran Data Aras 1 ini menunjukkan perincian yang lebih mendalam pada
proses Aliran Data Aras 0. Setiap proses dalam aras 1 mengandungi nombor proses
yang sama dengan proses utama diikuti dengan nombor jujukan sub proses yang
terlibat.
Rajah 4.5 menunjukkan Rajah Aliran Data Aras 1 Proses 1.0 bagi Sistem
Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE. Pada
permulaan proses peserta dan pentadbir perlu mengisi log masuk sistem dan
seterusnya maklumat itu disimpan di jadual Pengguna. Kemudian, status log masuk
disahkan melalui nama pengguna dan kata laluan yang telah didaftarkan. Proses 1.0
ini terlibat di dalam proses 3.0 iaitu log masuk hanya apabila pengguna ingin
menduduki ujian teori bagi penganugerahan kejurulatihan yang disediakan.

Rajah 4.5 Rajah Aliran Data Aras 1 proses 1.0 Sistem Penganugerahan
Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE
Rajah 4.6 menunjukkan Rajah Aliran Data Aras 1 Proses 2.0 bagi Sistem
Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE. Pada
permulaan proses peserta perlu mengisi maklumat di dalam borang pendaftaran dan

36
seterusnya sistem mengesahkan pendaftaran itu seterusnya maklumat pendaftaran ahli
baru ini disimpan di dalam jadual Pengguna.

Rajah 4.6 Rajah Aliran Data Aras 1 proses 2.0 Sistem Penganugerahan
Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE
Rajah 4.7 menunjukkan Rajah Aliran Data Aras 1 Proses 3.0 bagi Sistem
Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE. Dalam proses
ini peserta perlu memasukan maklumat yang diambil dari jadual Pengguna bagi akses
proses ini dan seterusnya memilih jenis ujian mengikut anugerah yang disertai.
Kemudian peserta perlu menjawab soalan ujian teori yang dijana dan dikemaskini oleh
sistem dari jadual Soalan dan markah ujian itu disimpan di dalam jadual Ujian dan
jadual Anugerah bagi tujuan semakan oleh pentadbir dan pengesahan untuk menjalani
ujian praktikal.

37

Rajah 4.7 Rajah Aliran Data Aras 1 proses 3.0 Sistem Penganugerahan
Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE
Rajah 4.8 menunjukkan Rajah Aliran Data Aras 1 Proses 4.0. Pada permulaan sistem
akan menggunakan maklumat Ujian seperti markah ujian dari jadual Ujian bagi
menjalankan proses pengesahan yang dijalankan oleh pentadbir bagi pengesahan
penganugerahan. Seterusnya maklumat dari pengesahan anugerah disimpan di dalam
jadual Anugerah bagi tujuan rujukan dan simpanan pentadbir serta disimpan dalam
jadual Pengguna bagi mengemaskini Maklumat pengguna.

38

Rajah 4.8 Rajah Aliran Data Aras 1 proses 4.0 Sistem Penganugerahan
Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE
Rajah 4.9 menunjukkan Rajah Aliran Data Aras 1 proses 5.0 bagi Sistem
Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE. Dalam proses
ini, laporan Anugerah dan Pengguna dijana untuk semakan dan simpanan pentadbir.
Pentadbir akan memasukan maklumat pengguna dan sistem menjana laporan
mengenai anugerah yang disertai oleh peserta yang disimpan di dalam jadual
Anugerah.

Rajah 4.9 Rajah Aliran Data Aras 1 proses 5.0 Sistem Penganugerahan
Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE

39
4.2.5 Requirement Tracebility Matrix
Dalam jadual 4.1 menunjukkan senarai dan penerangan untuk Requirement
Traceability Matrix yang telah dikumpul dan dispesifikasikan mengikut proses yang
terdapat di dalam sistem ini.

Jadual 4.1 Requirement Traceability Matrix
Senarai Penerangan
SRS_REQ_100
? SRS_REQ_101
? SRS_REQ_102
? SRS_REQ_103
Log Masuk Pengguna
? Paparan log masuk
? Daftar masuk ke dalam sistem
? Papar antaramuka ujian teori

SRS_REQ_200
? SRS_REQ_201
? SRS_REQ_202
? SRS_REQ_203

Log Masuk Pentadbir
? Paparan log masuk pentadbir
? Daftar masuk ke dalam sistem
? Papar antaramuka pentadbir
SRS_REQ_300
? SRS_REQ_301
? SRS_REQ_302
? SRS_REQ_303
? SRS_REQ_304

Pendaftaran Pengguna Baru
? Paparan log masuk
? Pilih menu pendaftaran baru
? Memasukkan maklumat pengguna baru
? Papar maklumat pengguna di setelah log masuk
SRS_REQ_400
? SRS_REQ_301
? SRS_REQ_302
? SRS_REQ_303
? SRS_REQ_304

? SRS_REQ_305

? SRS_REQ_306
? SRS_REQ_307
Ujian Teori
? Pilih Menu Anugerah
? Paparan Menu Anugerah
? Pilih Menu Ujian Teori
? Masukkan id pengguna untuk mendaftar ujian
? Jawab soalan teori yang telah dijana oleh sistem
? Paparan Markah Ujian
? Cadangan kelayakkan ke Ujian Praktikal

SRS_REQ_400
? SRS_REQ_401
Pengesahan Penganugerahan
? Log Masuk pentadbir

40
Senarai Penerangan
? SRS_REQ_402
? SRS_REQ_403
? SRS_REQ_404
? Paparan antaramuka pentadbir
? Pilih Menu Senarai Calon ujian Teori
? Sahkan kelayakkan penganugerahkan dan simpan
maklumat pengesahan
SRS_REQ_500
? SRS_REQ_501

? SRS_REQ_502
Tutorial
? Pilih tutorial mengikut jenis anugerah yang diinginkan
? Paparan video tutorial
SRS_REQ_600
? SRS_REQ_601

? SRS_REQ_601
? SRS_REQ_603
Nota Silibus MBOCE
? Pilih nota silibus mengikut jenis anugerah yang
diinginkan
? Paparan Nota Silibus
? Cetak Nota Silibus yang dipilih
4.3 Rekabentuk sistem
Rekabentuk sistem merupakan elemen penting dalam pembangunan sistem kerana ia
dapat menggambarkan fungsi utama pada sistem ini. Reka bentuk sistem perlulah
dirancang dengan teliti dan menyeluruh bagi memastikan keperluan dan kehendak
pengguna sistem yang akan menggunakan sistem ini memenuhi keperluan dan
fungsinya mengikut kehendak pengguna sama ada peserta kayak mahupun pentadbir
iaitu MBOCE.
4.3.1 Rajah Hubungan Entiti
Rajah menunjukkan jenis entiti dan perhubungan entiti bagi Sistem
Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE seperti
yang ditunjukkan dalam rajah 4.10.

41

Rajah 4. 10 Rajah Hubungan Entiti Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE
4.3.2 Rekabentuk Pangkalan Data
Proses rekabentuk pangkalan data bertujuan untuk menterjemahkan penerangan data
logikal kepada spesifikasi yang bersesuaian. Rekabentuk pangkalan data ini
diterjemahkan melalui kamus data iaitu simpanan jadual dalam pangkalan data. Kamus
data adalah tempat penyimpanan bagi pangkalan data, medan data bagi setiap jadual
yang terlibat adalah atribut, jenis data, bilangan panjang medan data dan penerangan
setiap data tersebut. Jadual di bawah akan menerangkan secara terperinci setiap
pangkalan data yang terdapat di dalam Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu
dan Pengurusan Ahli MBOCE. Jadual 4.2 di bawah memperincikan setiap kegunaan
jadual-jadual yang terdapat di dalam pangkalan data sistem ini.

Jadual 4.2 Jadual Pangkalan Data
Jadual Kegunaan
Pengguna Mengandungi maklumat pengguna sistem MBOCE.
Ujian Mengandungi maklumat ujian sistem MBOCE.
Anugerah Senarai anugerah MBOCE.

42
Soalan Senarai soalan ujian teori peserta anugerah MBOCE.
Admin Mengandungi maklumat pentadbir sistem MBOCE.
4.3.3 Kamus Data
Kamus data merupakan penghuraian secara jelas mengenai data-data yang akan
disimpan di dalam pangkalan data Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan
Pengurusan Ahli MBOCE. Setiap jenis data, atribut dan keunikan yang digunakan
akan diterangkan dengan lebih terperinci di dalam kamus data ini.
Jadual 4.3 menunjukkan atribut yang terlibat dalam jadual Pengguna. Data ini
diwujudkan bagi tujuan untuk menyimpan maklumat peserta dan pentadbir yang
berdaftar pada sistem ini. Menurut Jadual 4.3 data pengguna mempunyai
nama_pengguna, emel, kata_laluan, nama_penuh, no_pengenalan, jantina, bangsa,
agama dan kelayakan dimana no_pengenalan dijadikan kunci utama untuk
membezakannya dengan atribut yang lain.
Jadual 4.3 : Jadual Data Pengguna
Atribut Jenis data penerangan
nama_pengguna Varchar nama pengguna
kata_laluan Varchar Katalaluan akaun pengguna
emel Varchar emel pengguna
nama_penuh Varchar Nama penuh Pengguna
no_pengenalan Varchar No Kad Pengenalan Pengguna
agama Varchar Agama dianuti oleh Pengguna
bangsa Varchar Bangsa pengguna
jantina Varchar jantina pengguna
kelayakan Varchar Kelayakan pengguna

Jadual 4.4 menunjukkan atribut yang terlibat dalam jadual data Ujian. Data ini
diwujudkan bagi tujuan untuk menyimpan maklumat ujian yang perlu diduduki oleh

43
peserta anugerah. Menurut Jadual 4.4 data ujian mempunyai ID_Ujian, ID_Pengguna
, Nama_Ujian, Markah_Ujian dan ID_Ujian dijadikan kekunci utama jadual ini.

Jadual 4.4 : Jadual Data Ujian
Atribut Jenis data penerangan
ID_Ujian Varchar No id jenis ujian
ID_Pengguna Varchar No id akaun pengguna
Nama_Ujian Varchar Nama jenis ujian yang
dijalankan
Markah_Ujian Int Markah ujian teori

Jadual 4.5 menunjukkan atribut yang terlibat dalam jadual data Anugerah. Data ini
diwujudkan bagi tujuan untuk menyimpan maklumat Anugerah yang diadakan oleh
MBOCE . Menurut Jadual 4.5 data Anugerah mempunyai Id_kelayakan dan
nama_kelayakan .

Jadual 4.5 : Jadual Data Anugerah
Atribut Jenis data penerangan
Id_kelayakan Varchar No id bagi anugerah
nama_kelayakan Varchar Nama bagi anugerah

Jadual 4.6 menunjukkan atribut yang terlibat dalam jadual data Bank Soalan. Data ini
diwujudkan bagi tujuan untuk menyimpan maklumat soalan yang akan dijana untuk
kegunaan ujian setiap anugerah yang disertai. Menurut Jadual 4.6 data Bank Soalan
mempunyai ID_Soalan, ID_Ujian dan ID_Soalan dijadikan kekunci utama bagi
membezakan soalan yang disimpan di dalam jadual Bank Soalan ini.

Jadual 4.6 : Jadual Soalan
Atribut Jenis data penerangan
ID_Soalan varchar No id soalan yang disimpan

44
ID_Ujian varchar No id jenis ujian

Jadual 4.7 menunjukkan atribut yang terlibat dalam jadual admin . Data ini diwujudkan
bagi tujuan log masuk admin. Menurut jadual 4.6 data admin mempunyai admin_nama
dan admin_password dan admin_nama dijadikan kekunci utama untuk jadual admin
ini.

Jadual 4.7 : Jadual Admin
Atribut Jenis data penerangan
Admin_nama varchar Nama pengguna bagi admin
Admin_password varchar Katalaluan bagi admin

4.4 Rekabentuk antaramuka
Antaramuka bagi Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli
MBOCE mula direka bentuk berdasarkan kriteria-kriteria yang sedia ada. Pautan
digunakan untuk menghubungkan kesemua antaramuka. Perisian Bracket dan Xampp
digunakan untuk membangunkan antaramuka sistem ini.
Rajah 4.11 menunjukkan antaramuka bagi halaman log masuk bagi Sistem
Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE. Log masuk ini
adalah untuk pengguna. Pengguna akan memasukan nama pengguna dan kata laluan
yang telah didaftarkan di dalam ruangan yang disediakan.

45

Rajah 4. 11 Rajah antaramuka log masuk Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE .
Seterusnya rajah 4.12 menunjukkan antaramuka bagi halaman pendaftaran ahli baru
bagi Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE .
laman ini adalah untuk pengguna yang baru ingin mendaftar menjadi ahli MBOCE .
Pengguna akan memasukkan maklumat mereka dan maklumat akan disimpan oleh
sistem untuk proses Log Masuk.

46

Rajah 4. 12 Rajah antaramuka pendaftaran Sistem Penganugerahan Kejurulatihan
Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE
Rajah 4.13 menunjukkan antaramuka bagi laman utama bagi Sistem Penganugerahan
Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE. Paparan antaramuka laman
utama ini adalah dari hasil akses yang sah dari pihak pengguna dan pentadbir. Pelbagai
pilihan menu disediakan untuk pengguna seperti.

Rajah 4. 13 Rajah antaramuka laman utama bagi Sistem Penganugerahan
Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli MBOCE

47

4.5 Kesimpulan
Pada keseluruhan bab 4 ini, penerangan mengenai analisa dan rekabentuk sistem telah
diterangkan secara terperinci berdasarkan rajah aliran data (Data Flow Diagram) dan
rajah hubungan entiti (Entity relationship diagram). Di dalam rajah aliran data tersebut
terdapat pecahan sub-proses yang menerangkan secara lebih terperinci dan mendalam
serta perkaitan dengan proses keluar masuk dari pangkalan data. Bagi rajah konteks
pula, ia menjelaskan secara ringkas daripada rajah aliran data mengenai entiti yang
terlibat di dalam Sistem Penganugerahan Kejurulatihan Berkanu dan Pengurusan Ahli
MBOCE.
Tujuan rajah tersebut adalah untuk menerangkan secara jelas proses-proses,
pangkalan data, entiti pengguna, kardinaliti entiti dan perhubungan fungsi sistem
tersebut. Analisa tersebut dilakukan berdasarkan rekabentuk antaramuka dan
rekabentuk pangkalan data yang memudahkan pemahaman dan penerangan kaedah
sistem ini dibangunkan. Paparan rekabentuk akan memberi gambaran jelas terhadap
proses dan fungsi yang berlaku di dalam sistem ini serta pangkalan data merupakan
kamus data yang menyimpan maklumat berkaitan dengan proses pendaftaran, bina
data, tambah data, padam data dan cetak data. Paparan rekabentuk akan dijelaskan
secara terperinci pada bab seterusnya.

48

5 BAB 5
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
5.1 Pengenalan
Fasa implementasi dan pengujian merupakan fasa yang terakhir dalam proses
pembangunan sesebuah sistem. Di dalam fasa ini menerangkan secara terperinci
mengenai perjalanan pembangunan Sistem penganugerahan kejurulatihan dan
pengurusan ahli MBOCE. Pembangunan sistem ini amat penting untuk mengawal
pergerakan perjalanan sistem agar modul yang telah dirancang dalam fasa analisis
dapat beroperasi dengan baik. Fasa pengujian pula merupakan fasa yang penting
kerana melalui fasa inilah dapat mengetahui sama ada status sesebuah sistem itu
berjaya atau gagal untuk menepati kehendak pengguna dan seterusnya dapat mencapai
objektif yang telah ditetapkan. Dalam fasa pengujian ini, pengguna yang terlibat adalah
peserta kayak dan pentadbir iaitu pihak MBOCE. Segala modul yang terdapat dalam
sistem ini akan diuji oleh peserta kayak dan pentadbir serta bahasa pengaturcaraan
yang digunakan akan dinilai tahap keberkesanan dan kefungsiannya.
5.2 Implementasi
Sistem ini diimplementasikan mengikut proses perancangan dan rekabentuk asal yang
telah dispesifikasikan pada peringkat awal pembangunan sistem. Sistem ini telah
dibangunkan untuk mengantikan kaedah secara manual yang telah diguna pakai
sebelum ini. Di dalam fasa ini, ia melibatkan pemasangan pelbagai perisian,
pembangunan sistem termasuk juga pengaturcaraan yang digunakan bagi
menghasilkan modul-modul di dalam sistem ini dan juga kawalan terhadap sistem ini.
Untuk merealisasikan rekabentuk yang telah dibuat sebelum ini semasa fasa
rekabentuk, perisian- perisian yang sesuai perlu dipasang seperti Adobe Dreamweaver

49
CS6, XAMPP versi 3.2.2 dan digunakan untuk mengimplementasikan antaramuka
sistem ini. Bagi proses pengubahsuaian gambar-gambar yang digunakan dalam sistem
ini adalah menggunakan perisian Adobe Photoshop CS6 dan Adobe Illustrator CS6.
Proses implementasi ini memerlukan pembangun sistem untuk mengetahui bahasa
pengaturcaraan yang digunakan iaitu PHP.
5.3 Penulisan kod aturcara
Penulisan kod aturcara yang betul dan tepat adalah amat penting bagi setiap sistem
yang dibangunkan kerana fungsi kod aturcara adalah untuk menghubungkan
antaramuka serta modul-modul yang dihasilkan. Ianya juga membolehkan sistem ini
berfungsi dan mengeluarkan hasil mengikut kehendak pengguna inginkan. Di bawah
ini merupakan beberapa keratan kod aturcara yang terlibat di dalam proses bagi
membangunkan Sistem penganugerahan kejurulatihan dan pengurusan ahli MBOCE.
5.3.1 Konfigurasi sambungan pangkalan data
Pembangunan rekabentuk antaramuka di dalam sistem ini adalah menggunakan
pemisahan fail iaitu dengan memisahkan komponen-komponen menjadi lebih mudah
dan pantas. Nama pangkalan data sistem ini adalah mboce dan hendaklah dimasukkan
pada aturcara ini bagi menghubungkan pangkalan data dengan kod aturcara. Fail ini
dinamakan sebagai connection/db.php. Fail ini perlu dipanggil pada setiap fail sistem
yang dibangunkan. Rajah 5.1 menunjukan keratan aturcara bagi menghubungkan
pangkalan data dengan antaramuka sistem.

Rajah 5. 1 Keratan aturcara bagi menghubungkan pangkalan data dengan antaramuka

50
5.3.2 Implementasi antaramuka
5.3.2.1 Modul pendaftaran akaun baru
Setiap maklumat yang tertera dalam borang perlu diisi terlebih dahulu sebelum proses
pendaftaran dibuat. Rajah 5.2 adalah antaramuka pendaftaran dan rajah 5.3
menunjukkan kod aturcara yang digunakan pada modul pendaftaran pengguna yang
belum berdaftar dengan MBOCE. Tujuannya adalah memudahkan pengguna
memasukkan data supaya dapat memudahkan proses penyimpanan maklumat peribadi
pengguna system ini dan juga pentadbir menguruskan maklumat tersebut. Modul
pendaftaran ini hanya untuk pengguna baru sahaja dan yang ingin mendaftar bagi
menduduki ujian teori bagi penganugerahan MBOCE.

Rajah 5. 2 Antaramuka pendaftaran

51

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out