Topic: Essays

Last updated: April 4, 2019

Før den andre verdenskrigen var det mange forfattere som så hva som var i ferd med å skje med den fremvoksende nazismen. Mange var redde for at det skulle oppstå en ny krig og dette ble blant annet gjenspeilet i litteraturen.

Det var mange forfattere som oppfordret andre til å ta ansvar og kjempe mot det som så ut til å komme. Arnulf Øverland var en av disse forfatterne. I denne teksten skal jeg skrive om ett av Arnulf Øverlands mest kjente dikt, “Du må ikke sove.” Jeg skal forklare litt om hvorfor Arnulf skrev dette diktet og hva budskapet i diktet er. Jeg skal også fortelle om tankene bak diktet og om det er aktuelt i dag Arnulf Øverland var en av mange forfattere som skjønte at det ville oppstå en ny verdenskrig. Øverland mente at årsaken til denne krigen ville være både fascismen og nazismen som var på frammarsj i Tyskland på 1930-tallet.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Arnulf mente at den første verdenskrigen var et resultat av kapitalismen og urettferdigheten. Derfor stilte Øverland seg meget kritisk til nazismen og kjempet mot den, nemlig for å unngå en ny krig. Ordene ble hans våpen og han brukte dem for å kjempe mot nazismen. Diktet “Du må ikke sove” var et resultat av denne kampen. “Du må ikke sove” er et kampdikt som ble skrevet i 1936. Budskapet i diktet er en advarsel mot fremveksten til nazismen.

Øverland ønsket at folket skulle åpne øynene og se hva som virkelig foregikk i Europa. Jeg mener at budskapet i dette diktet har stor relevans i dag fordi det er fremdeles krig flere steder i verden. Særlig i Syria er situasjonen ekstrem og terrorhandlinger skjer flere ganger i året. Norge har soldater som deltar i krigshandlinger i Afghanistan, men er ikke formelt i krig noe sted. Jeg mener at budskapet i diktet har stor relevans i dag på grunn av de urolige situasjonene flere steder i verden. Jeg mener at vi må åpne øynene våre og se hva som virkelig foregår i verden. Diktet har også en oppfordring om at vi må ta ansvar for hverandre.

For Arnulf Øverland var verdier som ærlighet, sannhet og frihet noe av det viktigste i livet og det var derfor han oppfordret oss til å kjempe mot brudd på menneskerettigheter. I tillegg er diktet et angrep mot likegyldighet og passivitet. Dette kommer tydelig frem i sitatet, “Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv!” Jeg mener at oppfordringen i dette diktet er aktuelt i dag fordi det er mange mennesker i verden som er fortsatt likegyldige. Menneskerettighetene er universelle rettigheter som hvert individ har, men likevel brytes mange av disse rettighetene i flere land.

Selv om mange mennesker er klare over at slike hendelser skjer, er mange av dem passive. De viser gjerne sympati, men tenker at de ikke kan gjøre noe med disse sakene. Alt i alt, mener jeg at diktet, “Du får ikke sove” er et veldig viktig og relevant lyrikk i den perioden vi lever i nå.

Spesielt når vi ser på forholdet mellom ulike verdensreligioner, etniske grupper og land. “Du får ikke sove” har i ettertid blitt stående som et sentral verk i kampen mot nazismen.

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out