Topic: Essays

Last updated: April 10, 2019

Dac? pân? la DSM-IV (inclusiv în cadrul acestuia), TOC ap?rea inclus? în cadrul tulbur?rilor de anxietate, în cadrul DSM-5 TOC apare ca nosologie separat? din spectrul obsesionalit??ii, având alocat astfel un capitol separat (American Psychiatric Association-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition – DSM-5, American Psychiatric Publishing (2013)). În cadrul acestui capitol distinct apar a?adar tulburarea obsesiv-compulsiv?, tulburarea dismorfic?, trichitolomania, dar ?i dou? noi tulbur?ri: tulburarea de tezaurizare (hoarding) ?i tulburarea de excoria?ie (A.P.A.

, 2013).În acest context, Manualul de Diagnostic ?i Statistic? a Tulbur?rilor Mentale DSM-5, stabile?te pentru TOC urm?toarele criterii de diagnostic:Criteriul A. Prezen?a fie a obsesiilor sau a compulsiilor sau a ambelor:Obsesii, a?a cum sunt definite de (1) ?i (2).(1) gânduri, impulsuri sau imagini persistente si recurente care sunt experien?ate, la un moment dat în cursul tulbur?rii, ca intrusive si inadecvate, si care cauzeaz? o anxietate sau detres? considerabil?;(2) persoana încearc? s? ignore sau s? suprime astfel de gânduri, impulsuri sau imagini, ori s? le neutralizeze cu alte gânduri sau ac?iuni ;Compulsiile, a?a cum sunt definite de (1) ?i (2):(1) comportamente repetitive (de ex., sp?latul mâinilor, ordonatul, verificatul) sau acte mentale(de ex., rugatul, calculatul, repetarea de cuvinte în gând) pe care persoana se simte constrâns? s?le efectueze ca r?spuns la o obsesie, ori conform unor reguli care trebuie s? fie aplicate în modrigid;(2) comportamentele sau actele mentale sunt destinate s? previn? sau s? reduc? distresul, ori s?previn? un eveniment sau o situa?ie perceput? ca fiind periculoas?, oarecare; îns?, acestecomportamente sau acte mentale, sau nu sunt conectate în mod realist cu ceea ce sunt destinates? neutralizeze sau s? previn?, ori sunt clar excesive.Criteriul B.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Obsesile sau compulsile sunt consumatoare de timp (mai mult de o or? pe zi) ?i cauzeaz? o suferin?? semnificativ? din punct de vedere clinic sau social, ocupa?ional, sau în alte arii ale func?ionalit??ii.Criteriul C. Tulburarea nu se datoreaz? efectului fiziologic direct al unei substan?e (de ex., o substan?? aditiv?, un medicament) sau al unei condi?ii medicale generale.Criteriul D. Perturbarea ne este mai bine explicat? prin simptomele unei alte tulbur?ri psihice (de exemplu tensiuni excesive, ca în tulburarea de anxietate generalizat?); preocuparea privind aspectul fizic, ca în tulburarea dismorfic? a corpului; dificultate în aruncarea sau desp?r?irea de anumite obiecte, ca în tulburarea de stocare; sc?rpinarea, ca în tulburarea de excoria?ie (tulburarea de sc?rpinare a pielii); stereotipii, ca în cazul stereotipurilor din tulburarea de mi?care; ritualul de comportament alimentar, ca în tulbur?rile de alimenta?ie; preocuparea în consumul unor substan?e sau pentru jocuri de noroc, ca în tulbur?rile legate de substan?e ?i dependen??; preocupare privitoare la boal?, ca în boala tulbur?rii de anxietate; îndemnuri sau fantezii sexuale, ca în tulbur?rile parafilice; impulsuri, cum ar fi tulbur?rile disruptive, de control al impulsurilor ?i de conduit?; sentimente de vinov??ie, ca ?i în tulburarea depresiv? major?; probleme de integrare sau deziluzii, cum ar fi cele din spectrul schizofreniei ?i alte tulbur?ri psihotice; sau modele repetitive de comportament, ca în tulbur?rile din spectrul autismului.

(American Psychiatric Association, 2013).

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out