Topic: Essays

Last updated: March 4, 2019

Bij een herhaalde uitvoer van de proef steeg de temperatuur in de kleimassa telkens te traag waardoor de temperatuur van de klei niet stabiel was over de gehele massa. Hierdoor kon ik geen thermodynamische berekening uitvoeren. Reden: De warmteoverdracht van het verwarmde water doorheen het metaal naar de klei is niet efficiënt.

Rekening houdende met deze vaststelling heb ik de proefopstelling geoptimaliseerd en de werd proef werd succesvol uitgevoerd zoals bovenstaand beschreven onder hoofdstuk 7.4.1Het experiment is niet gelukt aangezien de volumes klei die gebruikt werden te groot waren. Dit resulteerde in een te trage stijging van de temperatuur waarden waardoor ik onvoldoende gegevens heb om dit te laten tellen als een representatieve proef. Ik zal het experiment moeten aanpassen en uitvoeren maar dan met kleinere klei volumes. Door deze experimentele problemen heb ik ook besloten dat het aangewezen is om de warmtegeleidingscoëfficiënt te berekenen in plaats van de geleidingsflux.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Het experiment wordt aangepast en verder uitgewerkt onder experimentele vraag 7.4.1

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out