Topic: Essays

Last updated: May 1, 2019

Ang Intelektuwalisasyon ay nagtutukoy sa nagaganap o sa isinasagawa ring proseso upang ang isang wikang di pa intelektwalisado ay maitaas at mailagay sa antas na intelektwalisado nang sa gayo’y mabisang magamit sa mga sopistikadong lawak ng karunungan.

(Halimbawa siyensya, matematika)Masasabi na ang intelektuwalisado ang isang wika kung ito ay nasususlat (Sibayan, 1999). Kinakailangang ang wika ay nakapagpapalimbag ng iba’t ibang karunungan na magagamit ng isang tao sa kanyang kaalaman at katalinuhan. Makakapag ambag ako dito, sa paraan ng pag re-research at pag gagawa ng mga papel na may impormasyon na amy kredibilidad at sigurado akong merong obhektibong aral na maidudulot sa aking mag mang babasa.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now
x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out