Topic: Tech & EngineeringData

Last updated: July 2, 2019

1.0 PENGENALAN
Komunikasi ialah sesuatu proses yang membentuk dan berkongsi idea, perasaan dan makna dalam sesuatu ucapan sama ada interaksi bertulis ataupun ucapan awam. Kebiasaannya proses yang melibatkan seseorang individu dan interaksi mereka dengan elemen elemen seperti saluran, bunyi (gangguan), mesej dan maklum balas diterima (Trenholm, 2008). Oleh itu, dalam berkomunikasi dalam masyarakat kita haruslah mengikuti peraturan, norma dan amalan dalam komunikasi untuk mewujudkan hubungan dua hala dengan menduga perasaan dan pemikiran individu yang akan menerima mesej yang kita mahu sampaikan.
Selain itu, komunikasi dalam kehidupan seharian kita amatlah penting kerana ia akan mewujudkan hubungan dua hala antara individu. Oleh itu, meskipun di mana kita berada, pengetahuan dan kepakaran tentang cara untuk berkomunikasi sangat penting untuk menjamin persefahaman antara dua belah pihak. Komunikasi akan terjadi apabila maklumat yang penting boleh dipindahkan daripada diri sendiri kepada orang di sekeliling yang akan menerima maklumat yang mereka hendak sampaikan (John Corner, 1993). Keadaan ini juga memerlukan kedua-dua pihak memahami tentang maklumat yang hendak dikongsi bersama. Namun begitu, kekurangan maklumat dan bahasa yang tidak jelas yang disampaikan oleh individu akan menyebabkan komunikasi tersebut tidak akan berjalan dengan sempurna. Keadaan ini juga, dengan berkomunikasi kita pasti akan mampu memahami diri sendiri serta diri orang lain.
Teori komunikasi ini merupakan kerangka fikiran yang menerangkan fenomena semulajadi atau fenomena sosial tertentu seperti penerangan, penjelasan, penilaian atau ramalan tindakan manusia berdasarkan kaedah saintifik yang berlaku dalam komunikasi (Steven A. Beebe, 2016). Teori komunikasi juga merupakan hipotesis yang telah terbukti benar yang telah dibuktikan oleh para penyelidik yang mengkajinya. Melalui teori ini juga dapat digunakan oleh pengarah urusan dalam memastikan pekerjanya dapat melakukan kerja dengan baik. Seorang pengarah urusan ini haruslah mengetahui teori-teori komunikasi yang sesuai dalam memastikan fungsinya sebagai pengarah urusan dapat memberi arahan yang sesuai dan tepat kepada pekerjanya. Oleh itu, terdapat fungsi teori komunikasi yang dijalankan oleh pengarah urusan seperti mengawal, menganjurkan, kejelasan, fokus, pemerhatian, prediktif, heuristik dan sebagainya (Sue Walton, 1995).

2.0 FUNGSI TEORI KOMUNIKASI KEPADA SEORANG PENGARAH URUSAN
1. Membantu pengarah urusan membuat ramalan.
Seorang pengarah urusan dapat meramalkan bagaimana interaksi pekerjanya akan berkembang supaya dapat mengekalkan tahap kawalan tertentu (Bhat, 2012). Pengarah urusan mestilah menggunakan beberapa jenis teori tentang cara bercakap dengan pekerjanya untuk memberi pemahaman yang bagus agar dapat mencapai visi organisasi. Walaupun peristiwa yang diperhatikan berlaku pada masa lalu, tetapi berdasarkan data dan pemerhatian, ini harus dibuat perkiraan keadaan yang akan terjadi jika hal-hal yang dijelaskan oleh teori juga tercermin dalam kehidupan hari ini. Sebagai contoh, fungsi ramalan ini amat penting untuk bidang kajian komunikasi seperti perundingan dan perubahan sikap, komunikasi dalam organisasi, dinamika kumpulan kecil, pengiklanan, komunikasi awam dan media massa. Melalui ramalan yang dibuat oleh pengurus urusan, sesuatu perkara dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik kerana dapat mengawal dan meneka apa yang akan berlaku. Oleh itu, fungsi ramalan yang dijalankan oleh pengarah urusan dapat menjangka sesuatu yang akan berlaku pada masa akan datang.
2. Pengarah urusan dapat menyusunkan rangka kerja.
Penganjuran merujuk kepada tugas para pengurus atau pengarah dalam membentuk satu struktur oraganisasi yang menjelaskan penyusunan kerja-kerja dan pengagihan kerja-kerja tersebut berserta sumber-sumber yang diperlukan dalam organisasi (Bhat, 2012). Ini bermakna bahawa dalam memerhatikan realiti kita tidak boleh melakukannya secara berasingan kerana ia perlu dilakukan secara berpasukan. Dalam merealisasikan perancangan yang telah dibuat, pengarah urusan dapat merangka kerja kepada pekerjanya supaya aktiviti pengurusan untuk mengagihkan kerja dan sumber-sumber untuk pekerjanya supaya dapat mencapai matlamat oraganisasi. Sebagai contoh, terdapat modal, kakitangan dan bahan mentah yang mencukupi dalam organisasi supaya organisasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat membina struktur kerja yang baik. Oleh itu, pengorganisasian kerja oleh pengarah urusan, ia perlu dilakukan dengan teliti dan mengambil kira pelbagai aspek oleh pekerja dan sumber organisasi agar pengurusan sebuah organisasai dapat berjalan dengan sempurna. Melalui teori komunikasi yang diamalkan dapat memudahkan pengarah urusan menjalankan penganjuran rangka kerja yang sangat teliti dan dapat mencapai matlamat organisasi tersebut.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

3. Pengurus urusan dapat mengawal organisasi.
Mengawal ialah langkah-langkah kawalan dan menilai prestasi dan mengambil tindakan pembetulan oleh pengarah urusan jika berlaku kesalahan agar matlamat dan visi organisasi dapat dicapai. Dalam teori komunikasi kita dapat melihat bahawa teori boleh berkembang menjadi nilai atau norma yang dipegang dalam kehidupan seharian dalam melakukan kerja. Sebagai contoh, pengarah urusan akan membuat peraturan-peraturan dalam memastikan setiap apa yang dilakukan mestilah mengikut etika kerja yang ditetapkan. Tambahan pula, dalam kawalan mestilah mempunyai elemen-elemen penting dalam proses pengawalan seperti menetapkan piawai prestasi, mengukur prestasi semasa dan sebagainya. Oleh itu, matlamat utama dalam melakukan kawalan adalah untuk memastikan sejauhmanakah fungsi perancangan berhasil dilaksanakan berbanding dengan apa yang dirancangkan serta mengambil tindakan pembetulan.
4. Pengarah urusan dapat menjelaskan sesuatu perkara dengan baik.
Kemahiran menjelaskan adalah aspek yang sangat penting untuk pengarah urusan sebagai ketua urusan kerana kebanyakan komunikasi mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman pekerja dalam bentuk penjelasan. Melalui fungsi teori komunikasi ini dapat membantu pengarah urusan menjelaskan sesuatu maklumat dan matlamat supaya pekerja dibawahannya dapat memahami apa yang patut dilakukan dalam mencapai matlamat organisasi. Sebagai contoh, seorang pengarah urusan yang mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dapat menyampaikan mesej yang dengan baik kepada kepada pekerjanya seperti maklumat yang dihantar seharusnya tidak mengelirukan pekerja. Penguasaan kemahiran kemahiran menjelaskan yang ditunjukkan oleh pengurus urusan akan membolehkan pekerjanya mendapat pemahaman yang kukuh mengenai masalah yang diterangkan. Oleh itu, penjelasan yang bagus dapat mempengaruhi orang lain dalam melakukan sesuatu kerja secara tidak langsung dapat mencapai matlamat organisasi.
5. Pengarah urusan dapat membuat pemerhatian.
Teori komunikasi tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga memberi panduan tentang bagaimana cara untuk kita memerhatikan dalam sesuatu perkara. Melalui pemerhatian yang dibuat oleh pengurus urusan dapat menilai prestasi pekerjanya secara tidak langsung dapat meningkatkan prestasi pekerja. Sebagai contoh, pengurus urusan seharusnya memerhatikan tingkah laku pekerjanya untuk memastikan tugas yang diberikan dapat disiapkan pada masa yang telah ditetapkan. Pemerhatian ini amatlah penting kepada pengarah urusan kerana setiap pemerhatian dapat mengesan sama ada strategi yang digunakan sama ada memberi kesan yang positif atau negatif. Oleh itu, fungsi pemerhatian kepada pengarah urusan ini dapat membantu pengarah urusan menilai setiap perkara yang dilakukanya serta dapat mengelakkan konflik yang bakal berlaku.

3.0 KESIMPULAN
Kesimpulannya, komunikasi adalah perkara amat penting dalam memulakan suatu perhubungan dalam kalangan masyarakat. Komunikasi juga telah menjadi fenomena pembentukan sebuah masyarakat atau komuniti bersepadu oleh maklumat, di mana setiap masyarakat sendiri berkongsi maklumat untuk mencapai matlamat yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahawa tanpa berkomunikasi kita tidak mampu untuk mengembangkan idea kita kepada orang lain dan akan hidup bersendirian. Tambaha pula, melalui penggunaan teori komunikasi dalam perhubungan dapat membantu pengarah urusan menjalankan tugasnya dengan teratur dan kemas. Oleh itu, fungsi teori komunikasi ini sememangnya penting dalam membentuk konsep kendiri yang positif kepada pengarah urusan.
Teori komunikasi adalah kemahiran yang sangat penting kepada pengarah urusan kerana ia bukan sahaja diperlukan dalam kehidupan seharian kita, tetapi juga sangat penting dalam semua aktiviti profesional dan sosial. Ia juga merupakan sebagai panduan dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan apa yang sepatutnya dilakukan. Melalui teori komunikasi ini membantu pengarah urusan untuk menjadi lebih cekap dan berkemampuan menyesuaikan diri dengan orang lain kerana situasi yang sentiasa berubah-ubah.
Akhirnya, komunikasi dalam kalangan masyarakat adalah penting dalam mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat serta dapat mengelakkan konflik yang akan wujud. Konflik yang timbul dalam kalangan masyarakat biasanya disebabkan oleh terjadinya kehilangan komunikasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada masa kini. Oleh itu, pengetahuan tentang teori komunikasi membolehkan seseorang membuat jangkaan atau ramalan, untuk membuat rancangan untuk menangani keadaan. Oleh itu, sebagai individu, ahli keluarga, ahli organisasi, pemimpin dan pengikut, ia dapat memberi peranan yang lebih berkesan jika teori komunikasi menjadi asas kehidupan seharian.

x

Hi!
I'm Piter!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out